İK Check-Up

Amaç: 
İnsan kaynakları faaliyetleriniz, 20 yılı aşkın deneyimimiz kapsamında edindiğimiz modeller, güncel örnek uygulamalar ve yasal düzenlemeler kapsamında değerlendirmeye tabi tutularak bir rapor halinde sunulmaktadır. 

Bu program sayesinde;
 Mevcut insan kaynakları uygulamalarınız tarafsız bir gözle değerlendirilerek üst yönetime raporlanacak
 Geliştirmeye açık yönleriniz tespit edileceksiniz
 Geliştirmeye açık yönleriniz ile ilgili öneriler elde edeceksiniz
 Uygulamalarınızın verimliliği hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz 
 İnsan kaynakları uygulamalarınızı kalite yönetim sistemi ve iş hukuku normlarında değerlendirebileceksiniz
 Maliyet azaltıcı öneriler elde edebileceksiniz

Yöntem
İnsan kaynakları alanında uzman danışmanlarımız, şirketinizde insan kaynakları faaliyetlerini yürüten yetkililer ile karşılıklı görüşmeler yürütmekte, bir kontrol listesi üzerinden insan kaynakları faaliyetlerinizi değerlendirmektedir. Elde edilen tespitler ve insan kaynakları sistemlerinizin geliştirilmesine yönelik öneriler bir rapor halinde size sunulmaktadır. 

Aşamalar ve Süre:
Uygulama üç aşamadan oluşmaktadır. 
1) YÖNDES İ.K. CHECK-UP Programının sahada uygulanması (Şirketin hacmi doğrultusunda karşılıklı görüşmeler ile belirlenmektedir.)   
2) Tespit ve öneri raporunun hazırlanması (1 gün)  
3) Tespit ve öneri raporunun sunumu (Yarım gün)  

Kapsam
YÖNDES İ.K. CHECK-UP programı kapsamında şirketinizin mevcut insan kaynakları faaliyetleri aşağıda yer alan modüller bazında incelenmektedir. 

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
 İnsan kaynakları politikası ile kurumsal değerlerin uyumu
 İnsan kaynakları sistemlerinin entegrasyonuna yönelik değerlendirmeler 
 Personel yönetmeliğine yönelik incelemeler
 Organizasyon şemaları ile ilgili tespitler 

İşe Alma ve Yerleştirme Sistemi 
 İnsan kaynakları ihtiyaç planı
 Pozisyon bazlı teknik yeterlilik ve yetkinlik tanımları 
 İş başvuru takip süreci
 İş başvuru değerlendirme süreci

Öneri ve Ödüllendirme Sistemi 
 Sistemle ilgili prosedür değerlendirmesi
 Uygulamaya yönelik örneklerin değerlendirilmesi  
 Ölçme ve Değerlendirme Sistemi 
 Çalışan memnuniyet anketine yönelik değerlendirmeler
 Anket sonrası yapılan faaliyetlere yönelik değerlendirmeler 

Eğitim Sistemi 
 Eğitim planları
 Oryantasyon eğitimleri
 Eğitim ihtiyacı belirleme çalışmaları
 Eğitim uygulama çalışmaları
 Eğitim değerlendirme çalışmaları 

Performans Yönetim Sistemi
 Hedef belirleme sistematiği 
 Hedef izleme sistematiği
 Hedef değerlendirme sistematiği 
 Yasal zorunluluklara uygunluk 

İş Değerleme ve Ücretlendirme Sistemi
 İş değerleme uygulamalarına yönelik değerlendirmeler
 Ücretlendirme sistemi ile ilgili değerlendirmeler 

Kariyer Yönetim Sistemi
 Kariyer haritaları 
Uygulamaya yönelik değerlendirmeler 

Norm Kadro Sistemi
 Norm kadro sistemine yönelik genel değerlendirmeler
 Norm kadro çalışmalarına girdi teşkil eden analizlere yönelik değerlendirmeler 

Personel Özlük İşlemleri Sistemi 
 Görev tanımları
 İş sözleşmeleri 
 Personel özlük dosyaları 
 Puantaj, fazla çalışma takibi 
 Yıllık-sosyal izin takibi 
 Disiplin kurulu uygulamaları 
 İş akdi fesih uygulamaları 
 Özlük işlemlerinin İş Kanunu ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmesi 
 Yasal bildirim zorunluluklarına uygunluk 
 Asıl-alt işveren ilişkileri 

İstihdama Yönelik Teşvik Uygulamaları 
 İstihdama yönelik teşvik uygulamalarına yönelik tespitler ve öneriler