Sektör Analizi

Amaç:
Sektör analizinin amacı; ilgili sektörde yer alan firmaların katılacağı çalıştaylar ve anket uygulamaları, sektöre yönelik araştırmalar, sektöre yönelik SWOT analizi yoluyla ilgili sektöre yönelik bir değerlendirme raporunun oluşturulmasıdır.

Sektör analizi çalışması ile sektörün kaynak ve kısıtlarının belirlenmesi, üretim ve ticaret ile buna bağlı süreçlerdeki mevcut durumun analiz edilmesi, işleyiş problemlerinin ve bunların kaynaklarının tespiti, güçlü ve zayıf yönler ve sektörün vizyonu, stratejik hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için eylem önerilerinin ortaya konulması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda oluşturulacak stratejik plan ile ilgili sektör potansiyelinin harekete geçirilmesi ve ortak gerçekleştirilebilecek faaliyetler için işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Yöntem:
Sektör analizine yönelik raporun hazırlanması için gerekli verilerin toplanmasında aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır.

 

 

 

Aşamalar:
Uygulama beş aşamadan oluşmaktadır. 
1) Mevcut durum değerlendirmesi   
2) Arama toplantıları ve çalıştay organizasyonu 
3) Karşılıklı görüşmeler ile anket uygulamasının yapılması 
4) Araştırma ve kaynak inceleme çalışmalarının yapılması 
5) Sektör analizi raporunun hazırlanması   

Kapsam
 Sektör analizi kapsamında ele alınan unsurlar aşağıda özetlenmiştir. 
 Sektörün Türkiye’deki ve dünyadaki mevcut durumuna yönelik değerlendirmeler
 Sektörle ilgili SWOT analizi değerlendirmeleri
 Katılımcı firmalardan elde edilen verilere yönelik değerlendirmeler
 Sektöre yönelik sorunlar 
 Sorunların çözümüne yönelik öneriler 
 Kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler ve yol haritası