İnovasyon

İnovasyon kavramı yenilik, yenileşme gibi sözcüklerle açıklanmaya çalışılsa da inovasyon kavramının en öne çıkan kurgusu organizasyonda değer yaratabiliyor olmasıdır. Son yılların en önemli kavramlarının başında gelen “İnovasyon” günümüzde büyük bir ekonomik, sosyal ve kültürel değişim içerisinde olan organizasyonların değişime uyum sağlaması için gerekli olan kilit bir unsur olarak görülmektedir. Firmalar da, mevcut ve giderek kompleks bir yapıya ulaşan global rekabet ortamında değişimlere uyum sağlayabildiği ve değişimleri iyi yönetebildiği müddetçe ayakta kalabilmektedir. Günümüzde karlı büyümenin en önemli yolu inovasyondur ve inovasyonu sürdürülebilir anlamda başarılı bir şekilde yönetebilmektir.

Ancak mevcut koşullar içerisinde organizasyonlarda çeşitli engeller ile karşılaşılmaktadır. Bu engeller organizasyonların, inovasyon faaliyetlerini sistem kurgusu içerisinde gerçekleştirmesine ve çoğu zaman sürecin başarısızlık ile sonuçlanmasına neden olmaktadır.

Örgütsel İnovasyona Engel Olan Örgüt İçi Koşullar: firmanın mevcut bilgi birikiminin yapılacak inovasyonla uyumsuz olması, teknolojik altyapının yeterli düzeyde olmaması, yenilikçiliğin bir kültür olarak örgütlerde yerleşmemiş olması ve çalışanların yeniliğe karşı tutumlarıdır (Ar-ge Yetersizliği, Çalışanların Yetersizliği, Bütçe vb.) 

Örgütsel İnovasyona Engel Olan Örgüt Dışı Koşullar: çevrede hızlı değişim ve bilgi yayılımı ile örgüt yapısı arasındaki uyumsuzluk, çevrenin belirsizlik düzeyi ve rekabet ortamıdır ( Yüksek Enflasyon, Kriz Ortamı, Pahalı Teknolojiler vb.) 

İnovasyon, belirsizlik içeren riskli bir süreçtir. Organizasyonlarda, inovasyon temelli çalışmalarda belirli bir kaynak tüketimi söz konusudur. Önemli miktarda zaman, insan kaynağı ve finansal kaynak ayrılan çalışmaların başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalinin en aza indirilebilmesi için inovasyon bazlı süreçlerin organizasyonların kültürüne entegre edilmesi gerekmektedir. Bu da inovasyonun etkin bir şekilde yönetilmesi ve organizasyon içinde sürekliliği sağlayacak sistemin oluşturulması ile mümkün olabilecektir. Dolayısıyla inovasyon sürecinin fikir aşamasından ticarileştirme/pazara sunma veya üretim aşamasında kadar etkin bir inovasyon yönetimi sistemi sağlanmalıdır.

YÖNDES olarak, geliştirmiş olduğumuz program çerçevesinde 10 haftalık süreçte organizasyonların inovasyon süreçlerini etkin bir şekilde yönetebilecekleri ve bu süreçlerin sürdürülebilirliğini sağlayarak başarı oranını yükseltmelerini sağlayacak “Sürdürülebilir İnovasyon Yönetim Sistemi”ni kuruyoruz.

Ayrıca YÖNDES, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ege İhracatçılar Birliği çalışmaları sonucunda geliştirilen “İnovasyon Yönetimi Akademisi”nin stratejik paydaşlarından birisidir. İnovasyon Yönetimi Akademisi, şirketlerin ve destek mekanizmalarının Ar-Ge ve inovasyona yönelik proje bazlı çalışma altyapısını kurmak için oluşturulmuş olup, modüler entegre sonuç odaklı bir yaklaşımla kurgulanan özel eğitim programları ile desteklenmiştir. Akredite eğitmenlerimiz ile gerçekleştirmekte olduğumuz İnovasyon Eğitimimiz ile ilgili olarak detay bilgi almak için lütfen Eğitim bölümümüzü ziyaret ediniz.