ANALİZ

Amaç: 
İşyeri sahiplerinin rolü şirketi sürekli gelişim ve karlılığa giden süreçte bir rehber olmaktır. Birçok işyeri sahibi operasyonel aktivitelerin işlerinde zaman kaybı olduğunu düşünmektedirler. Ancak hem operasyonel süreçler hem de neler yapıldığını değerlendirmek ve amaçlarınıza uygunluğunu doğrulamak için zaman ayırmak çok önemlidir. Business Check-up, işinizi geliştirmek adına yapmanız gerekenleri belirlemenin yanında en önemlisi işinizin mevcut durumunu değerlendirebilmenizi sağlamak için atmanız gereken oldukça gerekli bir adımdır. Business Check-up, şirketlerin başarılarını ve karlılıklarını arttırmak için geliştirilmesi gereken stratejik yol haritası oluşturma aşamasında kullanılan bir benchmarking aracı olarak da görülebilir. Dolayısıyla şirketinizin pazarda hangi konumda olduğu, neleri doğru neleri yanlış yaptığınız, rakipleriniz ile rekabet edebilme gücünde olup olmadığınız, şirketinizin finansal durumu gibi elde edilen bilgiler ile şirketin mevcut durumu ortaya konur. Bu bilgiler ışığında; şirketinizi daha iyi yönetmek ve işinizi daha iyi takip etmek için kullanabileceğiniz bir iş planı oluşturulur.YÖNDES olarak, geliştirmiş olduğumuz Business Check-Up® kontrol listesi ile yapacağımız analiz sonucunda şirketinizin mevcut durumunu ortaya çıkarıyor ve yapılan tespit sonucu iyileştirilmesi gerek görülen süreçleriniz ve şirketinizin durumu açısından sizi sürdürülebilir bir yönetim ve takip sistemine yöneltecek bir aksiyon planı oluşturuyoruz.

Bu program sayesinde;
 Mevcut yönetimsel ve operasyonel uygulamalarınız tarafsız bir gözle değerlendirilerek üst yönetime raporlanacak
 Geliştirmeye açık yönleriniz tespit edilecek
 Geliştirmeye açık yönleriniz ile ilgili öneriler sunulacak
 Uygulamalarınızın verimliliği hakkında bilgiler sunulacak
 Maliyet azaltıcı öneriler sunulacak

Yöntem:
Uzman danışmanlarımız, şirketinizde yönetimsel ve operasyonel faaliyetleri yürüten yetkililer ile karşılıklı görüşmeler yürütmekte, bir kontrol listesi üzerinden faaliyetlerinizi değerlendirmektedir. Elde edilen tespitler ve geliştirilmeye yönelik öneriler bir rapor halinde size sunulmaktadır.

Aşamalar ve Süre:
Uygulama üç aşamadan oluşmaktadır.
1) YÖNDES Business Check-Up Programının sahada uygulanması (Şirketin hacmi doğrultusunda karşılıklı görüşmeler ile belirlenmektedir.)
2) Tespit ve öneri raporunun hazırlanması (1 gün)
3) Tespit ve öneri raporunun sunumu (Yarım gün)

Kapsam:
YÖNDES BUSINESS CHECK-UP programı kapsamında şirketinizin mevcut faaliyetleri aşağıda yer alan faaliyet başlıkları bazında incelenmektedir.

Amaç: 
İnsan kaynakları faaliyetleriniz, 20 yılı aşkın deneyimimiz kapsamında edindiğimiz modeller, güncel örnek uygulamalar ve yasal düzenlemeler kapsamında değerlendirmeye tabi tutularak bir rapor halinde sunulmaktadır.Bu program sayesinde;
 Mevcut insan kaynakları uygulamalarınız tarafsız bir gözle değerlendirilerek üst yönetime raporlanacak
 Geliştirmeye açık yönleriniz tespit edileceksiniz
 Geliştirmeye açık yönleriniz ile ilgili öneriler elde edeceksiniz
 Uygulamalarınızın verimliliği hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz
 İnsan kaynakları uygulamalarınızı kalite yönetim sistemi ve iş hukuku normlarında değerlendirebileceksiniz
 Maliyet azaltıcı öneriler elde edebileceksiniz

Yöntem:
İnsan kaynakları alanında uzman danışmanlarımız, şirketinizde insan kaynakları faaliyetlerini yürüten yetkililer ile karşılıklı görüşmeler yürütmekte, bir kontrol listesi üzerinden insan kaynakları faaliyetlerinizi değerlendirmektedir. Elde edilen tespitler ve insan kaynakları sistemlerinizin geliştirilmesine yönelik öneriler bir rapor halinde size sunulmaktadır.

Aşamalar ve Süre:
Uygulama üç aşamadan oluşmaktadır.
1) YÖNDES İ.K. CHECK-UP Programının sahada uygulanması (Şirketin hacmi doğrultusunda karşılıklı görüşmeler ile belirlenmektedir.)
2) Tespit ve öneri raporunun hazırlanması (1 gün)
3) Tespit ve öneri raporunun sunumu (Yarım gün)

Kapsam:
YÖNDES İ.K. CHECK-UP programı kapsamında şirketinizin mevcut insan kaynakları faaliyetleri aşağıda yer alan modüller bazında incelenmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
 İnsan kaynakları politikası ile kurumsal değerlerin uyumu
 İnsan kaynakları sistemlerinin entegrasyonuna yönelik değerlendirmeler
 Personel yönetmeliğine yönelik incelemeler
 Organizasyon şemaları ile ilgili tespitler

İşe Alma ve Yerleştirme Sistemi 
 İnsan kaynakları ihtiyaç planı
 Pozisyon bazlı teknik yeterlilik ve yetkinlik tanımları
 İş başvuru takip süreci
 İş başvuru değerlendirme süreci

Öneri ve Ödüllendirme Sistemi 
 Sistemle ilgili prosedür değerlendirmesi
 Uygulamaya yönelik örneklerin değerlendirilmesi
 Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
 Çalışan memnuniyet anketine yönelik değerlendirmeler
 Anket sonrası yapılan faaliyetlere yönelik değerlendirmeler

Eğitim Sistemi 
 Eğitim planları
 Oryantasyon eğitimleri
 Eğitim ihtiyacı belirleme çalışmaları
 Eğitim uygulama çalışmaları
 Eğitim değerlendirme çalışmaları

Performans Yönetim Sistemi
 Hedef belirleme sistematiği
 Hedef izleme sistematiği
 Hedef değerlendirme sistematiği
 Yasal zorunluluklara uygunluk

İş Değerleme ve Ücretlendirme Sistemi
 İş değerleme uygulamalarına yönelik değerlendirmeler
 Ücretlendirme sistemi ile ilgili değerlendirmeler

Kariyer Yönetim Sistemi
 Kariyer haritaları
Uygulamaya yönelik değerlendirmeler

Norm Kadro Sistemi
 Norm kadro sistemine yönelik genel değerlendirmeler
 Norm kadro çalışmalarına girdi teşkil eden analizlere yönelik değerlendirmeler

Personel Özlük İşlemleri Sistemi 
 Görev tanımları
 İş sözleşmeleri
 Personel özlük dosyaları
 Puantaj, fazla çalışma takibi
 Yıllık-sosyal izin takibi
 Disiplin kurulu uygulamaları
 İş akdi fesih uygulamaları
 Özlük işlemlerinin İş Kanunu ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmesi
 Yasal bildirim zorunluluklarına uygunluk
 Asıl-alt işveren ilişkileri

İstihdama Yönelik Teşvik Uygulamaları 
 İstihdama yönelik teşvik uygulamalarına yönelik tespitler ve öneriler

Amaç:
Sektör analizinin amacı; ilgili sektörde yer alan firmaların katılacağı çalıştaylar ve anket uygulamaları, sektöre yönelik araştırmalar, sektöre yönelik SWOT analizi yoluyla ilgili sektöre yönelik bir değerlendirme raporunun oluşturulmasıdır.Sektör analizi çalışması ile sektörün kaynak ve kısıtlarının belirlenmesi, üretim ve ticaret ile buna bağlı süreçlerdeki mevcut durumun analiz edilmesi, işleyiş problemlerinin ve bunların kaynaklarının tespiti, güçlü ve zayıf yönler ve sektörün vizyonu, stratejik hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için eylem önerilerinin ortaya konulması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda oluşturulacak stratejik plan ile ilgili sektör potansiyelinin harekete geçirilmesi ve ortak gerçekleştirilebilecek faaliyetler için işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Yöntem:
Sektör analizine yönelik raporun hazırlanması için gerekli verilerin toplanmasında aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır.

 

Aşamalar:
Uygulama beş aşamadan oluşmaktadır.
1) Mevcut durum değerlendirmesi
2) Arama toplantıları ve çalıştay organizasyonu
3) Karşılıklı görüşmeler ile anket uygulamasının yapılması
4) Araştırma ve kaynak inceleme çalışmalarının yapılması
5) Sektör analizi raporunun hazırlanması

Kapsam:
 Sektör analizi kapsamında ele alınan unsurlar aşağıda özetlenmiştir.
 Sektörün Türkiye’deki ve dünyadaki mevcut durumuna yönelik değerlendirmeler
 Sektörle ilgili SWOT analizi değerlendirmeleri
 Katılımcı firmalardan elde edilen verilere yönelik değerlendirmeler
 Sektöre yönelik sorunlar
 Sorunların çözümüne yönelik öneriler
 Kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler ve yol haritası

Eğitim İhtiyaç Analizi, kurum/kuruluşların stratejileri, hedefleri, temel yetkinlikleri, organizasyonel amaçları ile pozisyonun gerektirdiği iş ve yetkinliklere yönelik organizasyonun-pozisyonların ve çalışanların ihtiyaç duydukları eğitim konularının belirlenmesi ve yıllık eğitim planının oluşturulması sürecidir.Günümüzde değişimin hızlı yaşanması, bireyler ve kurumlar için giderek zorlayıcı bir faktör olmaya başlamıştır. Bu değişim karşısında, kurumların yapı ve fonksiyonları değişime zorlanmakta, bireylerin ise yaşamları boyunca elde etmiş oldukları bilgileri sürekli güncellemeleri ve yeniden öğrenmek durumunda kalmaları kaçınılmaz olmaktadır.

Eğitim İhtiyaç Analizi çalışmalarımızı aşağıdaki kapsamda yürütmekteyiz;

Eğitim İhtiyaç Analizinin kaç gün süreceği işletme ölçeği, karmaşıklığı ve hedef kitlenin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecektir. İlgili sürecin detay planı ve takvimi başlangıç toplantısında belirlenir.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Pazarlama literatüründe, müşteri memnuniyeti tanımına ilişkin çeşitli yaklaşımlar olmakla birlikte temel anlamda memnuniyetin bir sonuç ya da bir süreç olduğu yönünde ağırlık kazanmış iki görüş vardır. Bazı araştırmalar memnuniyetin tüketim deneyimi veya ürün kazanımı sonucu oluşan bir sonuç olduğu görüşünü savunmaktadırlar. Buna karşı olarak diğer tarafta ise tüketici memnuniyetinin ürün kazanımı veya tüketim deneyimini içeren bir değerlendirme süreci olduğu savunulmaktadır.Müşteri memnuniyeti son yılların en önemli stratejik konularından biridir. Müşteri memnuniyeti müşteri sadakati ile pozitif ilişkilidir ve etkili bir yönetim süreci ile karlılık ve pazar payı artışı gibi sonuçlar oluşturabilmektedir. Dolayısı ile artan rekabet koşulları altında müşteri her alanda hareket noktası olmuştur. Müşteri odaklı düşünmek, müşteri memnuniyeti yaratmanın önemli bir adımıdır. Organizasyonlar bu sayede üstünlük sağlayabilmekte ve farklılık yaratabilmektedirler.

Yoğun rekabet ve dinamik pazar ortamında çağdaş pazarlama anlayışı gereği müşterinin memnuniyeti pazarlama faaliyetlerinin odak noktasını oluşturmaktadır. Müşterinin memnuniyeti doğrultusunda kararlar almak ve bunları uygulamak ancak müşteri davranışları hakkında bilgi sahibi olmakla mümkün olmaktadır. Fiyat, müşteri davranışları içerisinde hem pazarlama faaliyetlerinin algılanması açısından hem de müşterinin sınırlı bütçesinden en yüksek faydayı sağlayabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Müşteri memnuniyeti ölçme ve değerlendirme yöntemi de en az kavramın kendi kadar önemlidir. Bu çerçevede mevcut müşteri profili, ürün/hizmet çeşitliliği, sunum yöntemi, kullanılan pazarlama argümanlarını değerlendirip doğru soru ve değerlendirme setinin hazırlanması gerekir. Tarafsız ve etik uygulama ve sonuçların değerlendirilmesi ve işletme için sürdürülebilir müşteri memnuniyeti sağlayacak aksiyon planı da oluşturulmalı, uygulanmalı ve sonuçları etkin bir biçimde izlenmelidir.

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANALİZİ
Günümüzde çalışanlarımızın memnuniyeti en az müşteri memnuniyeti kadar önemlidir. Çünkü bir işletmenin müşteriye sunmuş olduğu ürün veya hizmetin kalitesi direkt olarak çalışanların yaratmış olduğu katma değerle doğru orantılıdır.

Çalışan memnuniyeti anketleri her bir şirket personelinin yürütmüş olduğu görevleri, şirkete olan bağlılığı, iş arkadaşlarıyla olan uyumu, çalışma koşulları, ücret tatmini, kurum içi ve dışı iletişim, şirketteki kariyer ve gelişim olanaklarının anlaşılması gibi pek çok konuda çalışan ve işyeri arasındaki ilişkinin durumunu sorgulamak için yapılan araştırmalardır.

Çalışan memnuniyet araştırmasının yapmanın faydalarına bakacak olursak;

 Demografik yapıya göre çeşitli analizler ve kıyaslamalar yapılabilmesi
 Çalışanların şirket ile ilgili yaklaşımlarının ve bakış açıların ölçülebilmesi
 Şirketin güçlü ve geliştirilmesi gereken alanlarının öğrenilebilmesi
 Şirket ve çalışanların gelişimine yönelik yapılması gerekenlerin ayrıntılı olarak ortaya çıkarılabilmesi
 Çalışanların motivasyon düzeylerinin belirlenebilmesi
 İnsan kaynakları uygulamalarının etkinliğinin ölçülebilmesi
 Çalışma koşulları ve yönetim tarzı konularındaki görüşlerin elde edilebilmesi
 Gerek duyulan iyileştirme fırsatlarının belirlenebilmesi
 Çalışanların değişime olan ilgilerinin tespit edilebilmesi
 Çalışanların kuruma memnuniyet ve bağlılık derecelerinin belirlenmesi

Yukarıda yer alan maddelere daha ilavelerimiz de olabilir. Ancak esas önemli olan yapılan bu araştırma ile birlikte geliştirilmesi gereken alanların tespiti ve bu alanlara yönelik yapılacak projelerin ve faaliyetleri belirlenmesidir. Belirlenen projeler ve faaliyetler uygulamaya alındığında ve memnuniyet araştırmalarını periyodik olarak tekrarlanması durumunda gelişimi de görmek mümkün olacaktır.

Ancak bu tür araştırmalara dikkat edilmesi gereken en önemli unsur ise tarafsızlık ve gizlilik olgusudur. Çalışanların düşüncelerini objektif olarak iletebilmeleri için işletmelerin bu ortamı ve yöntemi hazırlamaları en az araştırmanın kendisi kadar önemlidir.