ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ

Eğitimin Amacı
Katılımcılara ISO 14001 Standardının temel yapısını tanıtarak katılımcıların ISO 14001:2015 Standardı ve standart gerekliliklerine göre Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulması ve sürdürülmesi, çevre ile ilgili yerel düzenlemeler ve diğer yönetim sistemleri ile uyumu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Eğitimin Süresi
2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği
 Neden Çevre Yönetim Sistemi?
 Genel Çevre Kavramları
 Çevre Yönetim Sistemleri ve ISO 14001:2015 Standardının Tanıtımı
 Standart Maddelerinin Açıklanması ve Yorumlanması
 Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyonunun Uygulamalı Olarak Anlatılması
 Kalite Yönetim Sisteminin Çevre Yönetim Sistemleri ile Entegrasyonu
 Sistem Kurma ve Belgelendirme

Eğitimler uygulamalı ve çeşitli örnek dokümanların incelenmesi şeklinde yapılacaktır. Grup çalışmaları ile eğitimler desteklenecektir.

Hedef Kitle
Çevre Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Üst Ve Orta Kademe Yöneticiler, Çevre Yönetim Sistemi’nin Yürütülmesinde Görev Alan Çalışanlar

 

Eğitimin Amacı
Katılımcıları, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistem Standardı’na göre iç denetim teknikleri, Çevre Mevzuatı konularında bilgilendirmek ve denetim gerekliliklerini kavramış, etkin bir şekilde denetim gerçekleştirebilecek denetçiler yetiştirmektir.

Eğitimin Süresi 
2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği
 ISO 14001:2015 Standardının Gelişimi ve Temel Gereksinimleri
 Denetim Nedir? Niçin Uygulanır?
 Çevre Denetimleri’nin Faydaları
 ISO 19011 Standardının Tanıtımı
 Çevre Mevzuatı
 Denetim Planlaması, Uygulaması ve Raporlaması
 Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları
 Denetçilerin Özellikleri ve Denetim Teknikleri
 Takip Denetimleri
 Denetimde İletişim

Hedef Kitle
Çevre Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, İç Denetçi Adayları

Eğitimin Amacı
Katılımcıları, yürürlükte bulunan Türk Çevre Mevzuatı içerisinde yer alan çevre kanunu, temel yönetmelikleri; amaçları, kapsamları, tanımları, ilkeleri, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları ve ayrıca Türk Çevre Mevzuatı dışında ancak Çevre Yönetim Sistemi’nde dikkate alınması gerekli diğer yükümlülükler hakkında bilgilendirmek.

Eğitimin Süresi 
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 Çevre kavramlarına giriş
 Ülkemizde çevre mevzuatının tarihçesi
 Çevre ile ilgili yasa, yönetmelikler ve gerekleri
 ISO 14001:2004 Standardının Yasa ve Mevzuatlarla ilgili Bağlantıları
 Pratik Uygulamalar

Hedef Kitle
Çevre Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, Çevre Mevzuatının Takibi ve Uygulanmasında Görev Alacak Çalışanlar, Yönetmelikler ve Gerekleri Hakkında Bilgi Sahibi Olmak İsteyen Çalışanlar

Eğitimin Amacı
Katılımcıları, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulması ve uygulanmasında önemi büyük olan çevre boyutu belirleme ve çevre etki değerlendirme analizleri ile ilgili dikkat edilmesi gerekli noktalar hakkında bilgilendirerek kendi firma faaliyetlerine göre grup çalışması yapılarak bu analizleri yapabilmelerini sağlamak.

Eğitimin Süresi 
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 Çevre Boyutları nelerdir?
 Çevre Boyut Analizi ve Çevre etkilerinin Değerlendirme Yöntemleri
 Firma Çevre Boyutlarının Uygulamalı Olarak Belirlenmesi
 Seçilen Yöntemlerle İlgili Uygulama Yapılması
 Grup Çalışmaları

Hedef Kitle
Çevre Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, Çevre Yönetim Sistemi Kurulması Çalışmalarında Yer Alan Sistem Kurucuları

Eğitimin Amacı
Katılımcıları, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hakkında bilgilendirmek ve gerekliliklerini kavramış ve etkin bir şekilde Atık Yönetim Planı ile Atık Beyan Formu düzenleyebilecek personel yetiştirmek.

Eğitimin Süresi 
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Atık Üreticilerinin Yükümlülükleri
​ Atık Beyan Formu’nun hazırlanması
​ Atık Yönetim Planı Hazırlanması
​ Türlerine göre atık kaynaklarının belirlenmesi
​ Atık kaynaklarının gösterildiği iş akım şemasının hazırlanması
​ Proses ve atık oluşumunun anlatıldığı metnin hazırlanması
​ Tehlikeli atık listesinin hazırlanması
​ Üç yıllık tahmini planın hazırlanması
​ Bertaraf / geri kazanıma gönderilen atıkların gönderildiği tesisler ile ilgili bilgilerin dokümante edilmesi

Hedef Kitle
Çevre Yönetim Sistemi’ni idare eden yöneticiler, Firmaların Atık Yönetim Planını hazırlamakla görevli personel. Çevre Mühendisleri