FİNANS EĞİTİMLERİ

Eğitimin AmacıStratejik planlama ve hedeflere göre yönetim ilkelerinin uygulama adımlarının oluşturulması, işletmelerde bütçe sistemlerinin kurulması,  modern bütçeleme tekniklerinin ve sektörlere göre farklı bütçe uygulamalarının örneklerle anlatılması, bölüm ve yönetici  performanslarının izlenerek değerlendirilmesi aktarılacak olup, Liderlerin ve maliyetlerin kontrolü ve yönetimi  alanlarında katılımcılara, bir bütçe sisteminin kurulması, denetlenmesi ve raporlanması gibi konularda güncel ve uygulanabilir bilgilerin gösterilerek öğretilmesi hedeflenmiştir.

İşletme yönetimi içerisinde bütçelerin etkin bir biçimde ve çağdaş bir yönetim aracı olarak oluşturulması, kullanılması, yorumlanması ve değerlendirilmesine yönelik bir altyapı hazırlanması.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16  Saat

Eğitim İçeriği

 Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama ve Bütçeler
 Stratejik Yönetim,Stratejik Planlama ve Bütçeler
 Bütçe ve bütçelemenin önemi nedir?
 Bütçelemenin amacı ve temel ilkeleri,
 Bütçeleme Süreci,Bütçe Organizasyonu ve Temel Uygulamalar
 Yıllık Faaliyet Bütçelerinin Hazırlanması,Temel Uygulamalar ve Teknikler
 Bütçelenmiş Mali Tablolar ve Bütçe Raporları
 Bütçenin hazırlanması
 Satış Bütçesi hazırlanması
 Üretim Bütçesi hazırlanması
 Direkt İşçilik Bütçesi hazırlanması
 Genel Üretim Giderleri Bütçesi hazırlanması
 Üretilen Mal Maliyeti, SMM bütçesi hazırlanması
 Faaliyet Giderleri, Yatırım, Finansman Bütçeleri
 Nakit Bütçesi Hazırlama
 Bütçelenmiş Gelir Tablosu ve Bilânço
 Esnek Bütçe ve Hazırlanan Bütçenin Esnek Bütçeye uyarlanması
 Bütçelerin başarısızlık nedenleri
 Bütçe Denetimi ve Sapma Analizleri
 Örnek Uygulamalar
 Tartışmalar,Öneriler, Çözümler

Hedef Kitle

Şirket yöneticileri, yönetici adayları, bütçe departmanı çalışanları, üretim planlama departmanı çalışanları, muhasebe–finans departmanı çalışanları

Eğitimin AmacıFinansal raporlar ve finansal tabloların bilinmesi, analizlerinin doğru yapılarak yorumlanabilmesi, sürdürülebilir büyüme için önemli kriterler dendir. Bu eğitimde işletmelerde kredi kullanma kararı veren, finans kuruluşlarıyla müzakereleri yürüten, finans, pazarlama veya iş geliştirmeden sorumlu uzman ve yöneticilerin finansal tabloları analiz edebilme ve karar alabilme yetilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca mali müşavirlerin, müşterilerinin ya da çalıştıkları kurumun durumu hakkında yeterli analiz yapabilmesi ve doğru ve zamanında yönlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 İşletme ve İşletmenin Amaçları
 Muhasebe Tanımı ve İşlevi
 Muhasebenin Temel Kavramları
 Muhasebenin Tarafları
 İç kullanıcılar
 Dış kullanıcılar
 Mali Tablo Çeşitleri ve Tanımları
 Temel mali tablolar
 Bilanço
 Gelir Tablosu
 Öz Kaynaklar Değişim Tablosu
 Nakit akım tablosu
 Başabaş Noktası
 Satışların Maliyeti Tablosu Tanımı ve Açıklamalar

Hedef Kitle

Mali müşavirler, Bölüm sorumluları, yöneticiler, işletmelerin finans birimi çalışanları, Pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu uzmanlar, Denetçiler, Firma sahipleri

Eğitimin Amacıİster uluslararası isterse yerel olsun tüm işletmeler , fırsatlarla birlikte tehditleri de barındıran bu evrime uyabilmek, rekabetten katma değer yaratan adımlarla kazanan olarak çıkabilmek ve yakaladıkları başarıyı sürdürülebilir hale getirmek için yollar arıyorlar.

Gelişen ve değişen koşullar, başarılı bir girişimden söz edebilmek için riskin üstlenilmesinin tek başına yeterli olmadığını; asıl başarının riskin iyi yönetilmesi ile olanaklı olduğunu göstermiştir.

Finansal raporlar ve finansal tabloların bilinmesi, analizlerinin doğru yapılarak yorumlanabilmesi, sürdürülebilir büyüme için önemli kriterlerdendir.

Bu eğitimde amaçlanan;yatırımın sürekliliğinin ölçülmesi, işletme faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin tespiti , olası risklerin tespiti, karlılığın devamlılığı ve arttırılması konusunda yol haritasının oluşturulması  var olan fonksiyonların gözden geçirilmesinin sağlanmasıdır.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

   Günlük Finansal Gelişmeler

  Finansal Riskler nelerdir ?

 • Hile (Suistimal )Riski
 • Likidite Riski
 • Kur Riski
 • Faiz Riski
 • Yasal Risk

  Mali Tablo Çeşitleri ve Tanımları

Temel mali tablolar

 1. Bilanço
 2. Gelir  Tablosu
 3. Nakit Akım Tablosu (her şey nakit olsa ne kadar kar elde ederiz?)

      Bilanço Tanımı , ve Açıklamalar

     Bilançonun Teknik Yapısı (Bilançoya İlişkin Temel Formüller)

Varlıkların  Etkin kullanımı (Kaynakları ne kadar etkin yönetebildik?)

(Nasıl finanse edildik? borç-özkaynak dengesi)

     Gelir Tablosu Tanımı ve Açıklamalar

   Kar- Faaliyet Karı,

   Net işletme (çalışma) sermayesi değişim tablosu

(Ne kadar kaynakla faaliyet dönebiliyor?)

 • Mali Tahlil (Analiz) Yöntemleri
 • Tutarları Karşılaştırma Yöntemi
 • Dikey Yüzde Yöntemi
 • Trend (İndeks) ya da Eğilim Yüzdeleri Yöntemi
 • Rasyo Yöntemi
 • Önemli Rasyolar ve Açıklamalar

Tüm Rasyolar ,gerçek mali tablolar üzerinden birlikte hesaplanacak ve yorumlanacaktır. Örnek çalışmalar katılımcılar ile birlikte yapılacak ve yorumlanacaktır.

 Faaliyet Oranları

 • Alacak devir Hızı,
 • Borç devir hızı
 • Stok devir Hızı
 • Nakit döngüsü ( Faaliyet finansman maiyeti nedir?)

   EBIT, EBITDA Kavramları

(Gerçek karlılığımız nedir, )

    Firma Değeri nasıl hesaplanır, EBITda karşılaştırmaları

   Mali Tablolar üzerinde vaka çalışması ve yorumlama.

Hedef Kitle

İşletme Sahipleri, tüm bölüm yöneticileri,İşletmelerin finans birimi çalışanları,Pazarlama , üretim ve iş geliştirmeden sorumlu uzmanlar,Denetçiler, yeni iş kuracak girişimciler.

Eğitimin AmacıBu eğitimde katılımcıların maliyet hesaplamalarını doğru yaparak, şirketlerinde etkin ve verimli finansal politikalar üretmeleri ve şirketlerini karlılığa taşıyacak veriler elde etmeleri hedeflenmektedir.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 Finansal Bilgi Sistemleri ve Maliyet Bilgilerinin Yeri ve Önemi
 Temel Rekabet Stratejileri ve Maliyet Bilgisi
 Maliyet Liderliği Rekabet Stratejisi
 Farklılaştırma Rekabet Stratejisi
 Odaklanmış Rekabet Stratejisi
 Birleşik Rekabet Stratejisi
 Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları
 Faaliyet Tabanlı Yönetim/ Maliyet/ Planlama Sistemleri
 Hedef Maliyetleme
 Mamul Yaşam Dönemince Maliyetleme
 Tam Zamanında (JIT) Yaklaşımı ve Maliyetleme
 Kaizen Maliyetleme
 Lojistik Süreçlerin Maliyetlenmesi

Hedef Kitle

Mali müşavirler, bölüm sorumluları, yöneticiler, işletmelerin finans birimi çalışanları, pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu uzmanlar, denetçiler, firma sahipleri

Eğitimin AmacıKurumların faaliyetlerinin devalılığını ve projelerinin uygulanabilirliği  açısından en önemli  faktörlerden  biri olan finansal  yönetim hakkında  katılımcıların uygulamalı olarak bilgilendirmek, finans piyasasının  temel kavramlarını aktararak  katılımcıların, bu bilgileri iş yaşamında da  etkin  olarak  kullanmalarına  olanak sağlamak.

Eğitimin Süresi
2  Gün / 16  Saat

Eğitim İçeriği

 Genel ekonomik değerlendirmeler
 Reel – Nominal faiz
 Serbest Piyasa Ekonomisi – Kapitalizm
 Enflasyon- Deflasyon
 Devlet- Banka ilişkisi
 Cari işlemler dengesi-Dış ticaret dengesi
 Devalüasyon – Sabit kur – değişken kur
 Likidite
 Makroekonomi – mikroekonomi
 Güncel ekonomik ve finansal terimler
 Finans kavramı
 Finansın İşletmelerdeki Yeri ve Önemi
 Geleneksel ve modern finansal yönetim anlayışı
 Muhasebenin gelişimi – Muhasebenin bölümleri
 Mali Tablolar
 Bilanço
 Varlıklar
 Dönen Varlıklar / Duran Varlıklar
 Borçlar

Hedef Kitle

Finansal piyasalara ilişkin  bilgiler kazanmak, bu konudaki  bilgilerini kuvvetlendirmek  ve yorum  kabiliyetini  geliştirmek  isteyen her kademe  yönetici  ve yönetici  adaylarına yöneliktir.

Eğitimin AmacıKâr etmek her firma için önemli bir amaçtır. Kârın iki belirleyicisinden birisi gelirler ise, diğeri o gelirleri elde etme sürecinde tüketilen mal ve hizmetlerin maliyetidir. Maliyet muhasebesinin temel amacı, gerek dış raporlama için, gerek çeşitli konularda karar verme, planlama ve kontrol faaliyetleri için işletme yönetiminin ihtiyaç duyduğu maliyet bilgilerini üretmektir. Bu eğitim ile, işletmelerin yönetim kademelerinde çalışan teknik ve idari personele maliyet muhasebesi ile ilgili bilgilerin verilmesi, örnek uygulamalar üzerinde çalışılarak onların yönetim fonksiyonlarını yerine getirirken daha etkili olmalarına yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

Eğitimin Süresi 
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

​ Muhasebe Bilgi Sistemi

– Finansal Muhasebe Sistemi

– Maliyet ve Yönetim Muhasebe Sistemi

– Finansal Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi Arasındaki Farklar

​ Maliyet Muhasebesinin Tanımı, Önemi ve Amaçları

​ Harcama – Gider – Maliyet kavramları

​ Gider Çeşitleri / Gider Yerleri

​ Maliyet Hesaplama Sistemleri

– Kapsama Göre Maliyetlendirme

​ Tam Maliyet Sistemi

​ Değişken Maliyet Sistemi

​ Normal Maliyet Sistemi

​ İlk Maliyet Sistemi

– Saptama Zamanına Göre Maliyetlendirme

– Fiili Maliyet Sistemi

– Tahmini Maliyet Sistemi

– Standart Maliyet Sistemi

– Üretim Biçimine Göre Maliyetlendirme

– Sipariş Maliyet Sistemi

– Safha Maliyet Sistemi

​ Stok Değerleme Yöntemleri

– Ağırlıklı Ortalama Maliyet

– İlk Giren İlk Çıkar (FİFO)

– Son Giren İlk Çıkar (LİFO)

​ Dağıtım Anahtarları ve Genel Üretim Giderlerinin Gider Yerlerine Dağıtımı

​ Üretilen Mamul Maliyeti

– Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri

– Direkt İşçilik Giderleri

– Genel Üretim Giderleri

​ Dağıtım Anahtarları ve Genel Üretim Giderlerinin Gider Yerlerine Dağıtımı

​ Gider Dağıtımları (1.Dağıtım, 2.Dağıtım, 3.Dağıtım)

​ Dağıtım Yöntemleri (Basit, Kademeli, Şelale, Matematik, Karşılıklı, Standart)

​ Fire Kavramı

​ Fire Çeşitleri

​ Fire Muhasebeleştirmeleri

​ Satılan Mamul Maliyeti

​ Faaliyet Giderleri

​ Maliyet-Hacim-Kâr İlişkilerinin Analizi

​ Faaliyet Tabanlı Maliyet

​ Başabaş Noktası

​ Birim Maliyet Hesaplama (Örnek Uygulama )

Hedef Kitle

Genel Muhasebe , Maliyet Muhasebesi , Üretim Planlama departmanlarının çalışan ve yöneticileri, Mali Müşavirler, Fiyatlama yapan birimler, yöneticiler, firma sahipleri kendilerini Maliyetlendirme alanında yetiştirmek isteyen çalışanlar, ERP sistemi kurucu ve yöneticileri.

Eğitimin AmacıDünyada ve özellikle Avrupa’da binlerce şirket finansal raporlamalarını UFRS’ye göre yapmaktadır. 2006 yılında Türkçe’ye çevrilerek Türkiye Muhasebe Standartları olarak yayınlanan bu standartlar, geçtiğimiz yıllarda BDDK ve SPK tarafından kendilerine bağlı kurumlarda kullanılmak üzere kabul edildi. Ocak 2011’de yasalaşarak 1 Temmuz 2012’den itibaren yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca UFRS’nin kullanım alanı daha da genişlemektedir. Belli ölçekteki tüm anonim ve limited şirketlerin mali tablolarını 1 Ocak 2013’ten itibaren bu standartlara göre hazırlaması gerekmektedir.
Uluslararası ticari arenada rekabet edebilmek ve yabancı yatırımcıyı Türkiye ekonomisine yönlendirmenin önemli bir yolu olan güvenilir ve şeffaf mali tablolar oluşturmanın yolu ancak dünyada uygulanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarından geçmektedir.
Mali tablo hazırlayan, bu tabloları kullanıp yorumlayan veya bu tablolara göre karar alan, UFRS ile ilgili genel bir bilgiye sahip veya bu standartlarla yeni tanışacak olanlar  için hazırlanan iki günlük Kapsamlı UFRS Eğitimimizde standartların uygulaması ile ilgili teorik bilgilerin yanı sıra bölümlerle ilgili örnekler de verilecektir.Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 Finansal tablolar ve dipnotlar
 Finansal tabloların sunumu
 Bilanço
 Gelir tablosu
 Nakit akım tablosu
 Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar
 Muhasebe politikaları, tahminler , hatalar
 Faaliyet bölümleri
 Varlıklar
 Maddi olmayan duran varlıklar
 Varlıklarda değer düşüklüğü
 Yükümlülükler
 Karşılıklar ve yükümlülükler
 Vergi muhasebesi
 Kar – zarar ve özsermaye
 Hasılat
 Finansal enstrümanlar
 Türev araçları
 Borçlanma maliyetleri
 Kiralama işlemleri
 UFRS’nin  finansal tablolarda ilk uygulanışı

Hedef Kitle

Mali İşler Departmanı Yöneticileri, Finans Direktörleri, Finansal Koordinatörler, Bütçe Raporlama Müdür ve Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürleri ve bu bölümlerin çalışanları

Eğitimin AmacıŞirketlerin hesap dönemlerinin kapanışı ile ilgili yapacakları muhasebe işlemleri ve vergi mevzuatına yönelik uygulamalar konusunda katılımcıların ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi ve bu suretle işlemlerin hem doğru ve hem de mümkün olan vergisel fırsatların sonuna kadar kullanılarak yapılmasını hedeflemektedir.

A)   DÖNEM SONU DEĞERLEME İŞLEMLERİ

 Dövizli hesaplar

 Tahakkuk uygulamaları

  Karşılıklar

B)   HESAP BAZINDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

 Hazır Değerler

 Menkul Kıymetler

 Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar

 Stoklar

 • Dönem Sonu Envanteri-Stokların Değerlemesi/Değerleme Yöntemleri
 • Vade Farkları
 • Kredi Faizi ve Kur Farkı Gideri
 • Kıymeti Düşen Mallar
 • Zayi Olan Mallar-Stok İmha İşlemleri

  Maddi Duran Varlıklar

 • Duran Varlıkların ve Finansal Kiralama İşlemlerinin Değerlemesi, Faiz ve Masrafların Durumu, muhasebeleştirme  ve yenileme  fonu uygulaması
 • Amortismana tabi iktisadi kıymet alımında kullanılan yabancı kaynaklar
 • Amortisman hesaplamaları ve kayıtlara alınması (örneklerle amortisman yöntemleri)
 • Özel Maliyetler
 • Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışı ve yenilenmesi – istisna uygulamalarının muhasebeleştirilmesi

 Gelecek Döneme ilişkin Giderler ,Gider ve Gelir Tahakkukları

  Bankalar ve Banka Kredileri İşlemleri

  Ticari Borçlar, Diğer Borçlar ve Transfer Fiyatlandırması Uygulaması

 Gelecek Döneme İlişkin Gelirler ve Gider Tahakkukları

  Özsermaye ve Sermaye İşlemleri

  Karlar ve Kar Yedekleri

 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

 Bağış ve Yardımlar

 Ciro Primleri-İskontolar-Bedelsiz Teslimler

  Vergi Karşılıları

 Geçici Vergi Uygulaması ve Dönem Sonu İşlemleri

 Dönem Sonunda Yapılacak Kapanış İşlemler

Hedef Kitle:

Şirketlerin muhasebe departmanları çalışanları, görev ve sorumluluk ilgi alanları itibarıyla eğitim içeriği kapsamında olan herkesi kapsamaktadır.

Eğitimin AmacıKâr etmek her firma için önemli bir amaçtır. Kârın iki belirleyicisinden birisi gelirler ise, diğeri o gelirleri elde etme sürecinde tüketilen mal ve hizmetlerin maliyetidir. Maliyetlendirmenin  temel amacı, gerek dış raporlama için, gerek çeşitli konularda karar verme, planlama ve kontrol faaliyetleri için işletme yönetiminin ihtiyaç duyduğu maliyet bilgilerini üretmektir.

Bu eğitim ile, işletmelerin yönetim kademelerinde çalışan teknik ve idari personele maliyet muhasebesi ile ilgili bilgilerin verilmesi, örnek uygulamalar üzerinde çalışılarak onların yönetim fonksiyonlarını yerine getirirken daha etkili olmalarına yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

 Muhasebe Bilgi Sistemi

 Maliyetlendirmenin  Tanımı, Önemi ve Amaçları

 Harcama – Gider – Maliyet kavramları

 Gider Çeşitleri / Gider Yerleri

 Maliyet Hesaplama Sistemleri

 Kapsama Göre Maliyetlendirme (her şey maliyet mi?)

 Zamanına Göre Maliyetlendirme (maliyetimizi ne zaman bileceğiz)

  Üretim Biçimine Göre Maliyetlendirme (sipariş mi,stok üretimi mi?)

 Stok Değerleme Yöntemleri

 Dağıtım Anahtarları ve Genel Üretim Giderlerinin Gider Yerlerine Dağıtımı

 Üretilen Mamul Maliyeti

 • Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri
 • Direkt İşçilik Giderleri
 • Genel Üretim Giderleri

 Dağıtım Anahtarları ve Genel Üretim Giderlerinin Gider Yerlerine Dağıtımı

 Gider Dağıtım nedir?

 Dağıtım Yöntemleri nasıl belirlenmelidir?

 Fire Kavramı

 Fire Çeşitleri (Normal fire, üretim firesi nedir?)

 Fire Muhasebeleştirmeleri

 Ürün fiyatlandırma yöntemleri

 Başabaş Noktası

 Maliyet-Hacim-Kâr İlişkilerinin Analizi

 Sabit ve değişken maliyetler nelerdir?

 Brüt ve net kâr hesaplanması

 Kâr oranı neden önemlidir?

 Birim Maliyet Hesaplama (Örnek Uygulama )

Hedef Kitle:

Genel Muhasebe , Maliyet Muhasebesi , Üretim Planlama departmanlarının çalışan ve yöneticileri, Mali Müşavirler, Fiyatlama yapan birimler, yöneticiler, firma sahipleri kendilerini Maliyetlendirme alanında yetiştirmek isteyen çalışanlar, ERP sistemi kurucu ve yöneticileri.

Eğitimin AmacıEğitime katılacak kişilere başından sonuna bir ihracat veya ithalat sürecinde ihtiyaç duyacakları temel bilgileri aktarırken olası risklere ve sorunlara karşı muhtemel çözüm yollarını paylaşmak ayrıca dış ticaret konusunda bilgiye sağlıklı ve kolay ulaşabilmenin yollarını öğretmektir.

 DIŞ TİCARETE BAŞLANGIÇ

 • Dış Ticarette Kullanılan Temel Kavramlar,
 • Dış Ticarette Planlama Stratejileri
 • Dış Ticarette İş Planı Geliştirme
 • Dış Ticaret Yönetim Sistemi Kurma
 • Dış Ticaret Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Bilgiler
 • Dış Ticarete İlişkin Kurumlar ve Fonksiyonları
 • Dış Ticaret Yol Haritası
 • İhracatta Fiyatlandırma Stratejileri
 • Dış Ticarette Sözleşmenin içeriği, önemi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

 DIŞ TİCARETTE PAZAR ARAŞTIRMA

 • İhracatta-İthalatta Pazar Araştırma Yöntemleri
 • Hedef Pazarlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler
 • Müşteri Tanıma ve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Pazar Araştırmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Acente – Distribütör Seçimi

 

 DIŞ TİCARETTE YAZIŞMA TEKNİKLERİ

 • Dış Ticarette yazışma teknikleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Dış Ticaret İngilizcesi
 • Uluslarası Ticari Yazışma Kültürü

  İTHALAT- İHRACAT UYGULAMALARI

 • İthalat- İhracat İş Akışı
 • İthalat- İhracat Çeşitleri
 • İthalat ve İhracat maliyetinin hesaplanması
 • İthalat-İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemler
 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Numarasının Önemi
 • Gümrük uygulamaları
 • İthalat-İhracatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları

 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ – INCOTERMS 2010

 • Ticari İşletmede Teslim (EXW)
 • Taşıyıcıya Teslim (FCA)
 • Gemi Doğrultusunda Teslim (FAS)
 • Gemi Bordrosunda Teslim (FOB)
 • Mal Bedeli veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CFR)
 • Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CIF)
 • Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CPT)
 • Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (CIP)
 • Terminalde Teslim (DAT)
 • Belirlenen Yerde Teslim (DAP)
 • Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP)
 • Örnek olaylar ile anlatım

 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER

 • Faturalar
 • Sevk (Taşıma Belgeleri)
 • Paketleme Belgeleri
 • Serbest Dolaşım Belgeleri
 • Finansal Belgeler
 • Ürüne İlişkin Belgeler
 • Diğer Belgeler
 • Dış Ticarette belgelerin önemi, dikkat edilmesi gereken noktalar, örnek olaylar ile anlatım

 DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ

 • Peşin Ödeme
 • Mal Mukabili Ödeme
 • Vesaik Mukabili Ödeme
 • Kabul Kredili Ödeme
 • Akreditifli Ödeme
 • BPO

Ödeme Yöntemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Karşılaşılabilecek Riskler Ve Çözüm Yolları, örnek olaylar ile anlatım

 DIŞ TİCARETTE RİSKLER

 • Alıcı Riski
 • Satıcı Riski
 • Ülke Riski
 • Kur Riski

 DIŞ TİCARETTE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK

Dış Ticarette farklı nedenler ile karşılaşılabilecek sahtecilik ve dolandırıcılık durumlarını örnek olaylar ile anlatım

Hedef Kitlesi:
Dış ticarete yeni başlayacak olanlar ya da firmaların dış ticaret satış, pazarlama, operasyon süreçlerinden sorumlu çalışanları