İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ

Eğitimin Amacı
Katılımcılara ISO 45001:2018 Standardı’nın temel yapısını tanıtarak katılımcıların ISO 45001:2018 Standardı ve standart gerekliliklerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve sürdürülmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yerel düzenlemeler ve diğer yönetim sistemleri ile uyumu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Eğitimin Süresi
2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği
 Neden İş Sağlığı ve Güvenliği?
 Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları
 Ulusal ve Uluslararası Yasal Gereklilikler
 ISO 45001:2018 Standart Maddelerinin Açıklanması ve Yorumlanması
 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyonunun Uygulamalı Olarak Anlatılması
 Kalite Yönetim ve Çevre Yönetim Sistemleri ile Entegrasyon
 Sistem Kurma ve Belgelendirme
 Eğitimler uygulamalı ve çeşitli örnek olayların katılımcılar ile birlikte tartışmalı olarak incelenmesi şeklinde yapılacaktır. Grup çalışmaları ile eğitimler desteklenecektir.

Hedef Kitle
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak üst ve orta kademe yöneticiler, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görev alan çalışanlar.

Eğitimin Amacı
Katılımcıları, yürürlükte bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı içerisinde yer alan İş sağlığı ve Güvenliği kanunu, temel yönetmelikleri; amaçları, kapsamları, tanımları, ilkeleri, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları ve ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı dışında ancak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nde dikkate alınması gerekli diğer yükümlülükler hakkında bilgilendirmektedir.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş
 Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Tarihçesi
 İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yasa, Yönetmelikler Ve Gerekleri
 OHSAS 18001:2007 Standardı’nın Yasa ve Mevzuatlarla İlgili Bağlantıları
 Pratik Uygulamalar

Hedef Kitle
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Takibi ve Uygulanmasında Görev Alacak Çalışanlar, Yönetmelikler ve Gerekleri Hakkında Bilgi Sahibi Olmak İsteyen Çalışanlar

Eğitimin Amacı
Katılımcıları, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Standardı’na göre iç denetim teknikleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı konularında bilgilendirmek ve denetim gerekliliklerini kavramış, etkin bir şekilde denetim gerçekleştirebilecek denetçiler yetiştirmektir.

Eğitimin Süresi
2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği
 ISO 45001:2018 Standardının Gelişimi ve Temel Gereksinimleri
 Denetim Nedir? Niçin Uygulanır?
 ISO Denetimleri’nin Faydaları
 ISO 19011 Standardının Tanıtımı
 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
 Denetim Planlaması, Uygulaması ve Raporlaması
 Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları
 Denetçilerin Özellikleri ve Denetim Teknikleri
 Takip Denetimleri
 Denetimde İletişim

Hedef Kitle
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, iç denetçi adayları.

Eğitimin Amacı
İşletme çalışanlarına genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, iş başında kaza yapmadan daha güvenli çalışmaları için bilinçlendirmek. İş kazalarının azaltılması, sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturulması ve iş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması sürecinde çalışanların bilgi düzeylerini artırmak ve pozitif davranış değişikliğine yol açacak altyapıyı oluşturmak.

Eğitimin Süresi
1 Gün/ 8 Saat

Eğitim İçeriği
 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
 İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yasal Mevzuat ve Yönetmelikler
 İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
 İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Oluşma Nedenleri ve Önlenmesi
 Kişisel Koruyucu Donanımlar
 Elektrik Tehlikeleri ve Korunma Yöntemleri
 Makine Koruyucuları
 Bakım ve Onarım İşlerinde Güvenlik
 Kaynak Güvenliği
 Kimyasal Maddelerle Çalışmada Güvenlik
 Güvenli Forklift Kullanma
 El Aletleri ile Çalışmada Güvenlik
 Elle Kaldırma İtme Ve Çekme İşlemleri
 Ofis Sağlığı ve Güvenliği
 Güvenlik İşaretleri

Hedef Kitle
İşletmelerde tekniker, teknisyen, ustabaşı olarak çalışanlar

Eğitimin Amacı
Katılımcıları, mevcut İSG Kanun ve Yönetmelikleri ile OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve uygulanmasında önemi büyük olan tehlikeleri belirleme ve risk değerlendirme analizleri ile ilgili dikkat edilmesi gerekli noktalar hakkında bilgilendirerek işletmelerin karşılaşabileceği tehlikelerin azaltılması, minimize edilmesini ve karşı önlemlerin alınmasının sağlanması.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tanıtımı
 Tehlikeler Nelerdir?
 İşyerindeki Temel Riskler
 Tehlike Belirleme
 Risk Belirleme ve Derecelendirme
 Risk Değerlendirme Yöntemleri
 Risk Değerleme Metodolojisi Seçimi
 Tehlikelerinin ve Risk Değerlendirmelerinin Uygulamalı Olarak Belirlenmesi

Eğitimler uygulamalı ve çeşitli örnek dokümanların incelenmesi şeklinde yapılacaktır. Grup çalışmaları ile eğitimler desteklenecektir.

Hedef Kitle
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulması Çalışmalarında Yer Alan Sistem Kurucuları.

Eğitimin Amacı
Katılımcılara, işyerlerindeki acil hallerin mevcut Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak yönetilmesi ile ilgili gerekli bilgilerin verilerek, olası acil hallere hazır olmalarını sağlamak.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 Acil Hallerin Tanımı ve Kapsamı
 Tesiste Olası Acil Hallerin Tanımlanması
 Acil Hal Yönetim Merkezinin Oluşturulması
 Acil Halleri Yönetecek Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 Acil Durum Yönetim Planı Nedir?
 Acil Durum Yönetim Planı Gereğince Yapılacaklar
 Tüm Personelin Katılımıyla Yapılması Gereken Tatbikatlar ve Özellikler
 Acil Hallerde İhbar ve İletişim
 Acil Durum Senaryolarının Hazırlanması

Hedef Kitle
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Yürütülmesinde Görev Alan Çalışanlar, Tesisin Acil Durum Yönetim Planı Çerçevesinde Görev Alan Çalışanlar

Eğitimin Amacı
Katılımcıları, işyerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruyacak KKD’ların  yasal mevzuatlara uygun seçilmesi , kayıtlarının oluşturulması ,kullanılması ve bertarafının sağlanmasına yönelik bilgilendirmektir.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 Kişisel Koruyucu Donanımların Tanıtılması
 Kişisel Koruyucu Donanımlarının Seçimindeki Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Uyulması Gereken Yasal Mevzuat
 Kişisel Koruyucu Donanımlarının Seçimi
 Kişisel Koruyucu Donanımların Tedariki

Hedef Kitle
Bölüm Sorumluları Satın Alma Sorumluları

Eğitimin Amacı
Katılımcıları, işyerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruyacak KKD’ ların  yasal mevzuatlara uygun seçilmesi, kayıtlarının oluşturulması, kullanılması ve bertarafının sağlanmasına yönelik bilgilendirmektir.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 Kişisel Koruyucu Donanımların Tanıtılması
 Kişisel Koruyucu Donanımlarının Seçimindeki Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Uyulması Gereken Yasal Mevzuat
 Kişisel Koruyucu Donanımlarının Seçimi
 Kişisel Koruyucu Donanımların Tedariki

Hedef Kitle
Bölüm Sorumluları Satın Alma Sorumluları

Eğitimin Amacı
Katılımcıları, işyerlerinde oluşabilecek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınması gereken koruyucu önlemlere ve yasal mevzuatlar doğrultusunda işveren, yönetici ve çalışanların sorumluluğuna yönelik bilgilendirmektir.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Hukuki Boyutu
 İş Kazalarının Önlenmesi İçin Alınması Gereken Koruyucu Önlemler
 Meslek Hastalıklarının Önlenmesi İçin Alınması Gereken Koruyucu Önlemler
 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Oluştuğunda Yapılması Gerekenler ve Yasal Mevzuat Gereklilikleri
 İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında İşveren, Yönetici ve Çalışanların Sorumluluğu
 Örnek Bir Olayın Yorumlanması ve Uygulama Yöntemleri Anlatılması

Hedef Kitle
Üst Yönetim ve Bölüm Sorumluları

Eğitimin Amacı
Yanma olayı ve yangın hakkında genel bilgileri, yangın oluşumuna neden olan tehlike kaynaklarını, yangının insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkilerini ve bina tahliye yöntemlerini aktararak, yangına karşı bir duyarlılık geliştirmek ve doğru davranış biçimlerini yerleştirmek. Meydana gelebilecek bir yangın olayında acil durum planını uygulayabilmek.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 Yanma ve Yangınla İlgili Temel Bilgiler
 Yangın Sınıfları
 Yangın Cinslerine Göre Gereken Yangın Söndürücüler
 Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri
 Yangın Tehlike Kaynakları
 Yanıcı Gaz Patlamaları
 Yangınla Mücadele Yöntemleri
 Yangın İhbar Talimatı
 Yangın Söndürme, Kurtarma, Koruma ve İlk Yardım Ekiplerinin Görevleri
 Acil Durum Planı
 Yangın ve İnsan Sağlığı
 Çalışanların Eğitimi
 İş Kazası Örnekleri

Eğitimden önce yapılacak işletme ziyareti ile yangın konusundaki mevcut durum tespiti sonrasında eğitimin şirket çalışanlarına özgün yapılandırılmasına çalışılacaktır. Eğitimin teorik bölümünde, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak bilgi aktarılmakta ve video gösterileri ile konuların anlaşılırlığı artırılmaktadır. Eğitim sonrasında uygulanan ölçme-değerlendirme sınavı ile eğitimin etkinliğini ölçülmektedir. Teorik eğitim sonrasında açık alanda, çalışanların yangına müdahale sırasında cesaret ve bilinç ile yangın söndürme araçlarını kullanma becerilerini geliştirmek amacıyla pratik çalışma yapılmaktadır.

Hedef Kitle
Bütün Çalışanlar

Eğitimin Amacı
İşyerlerinde oluşabilecek parlayıcı, patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için alınması gereken önlemleri belirlemektir

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 Konu ile İlgili Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat
 Tehlikeli Kimyasallarla Çalışma Güvenliği
 Malzeme Güvenlik Bilgi Formları
 Tehlike ve Risk Tablosu
 Yangın Güvenliği
 Patlayıcı Maddelerin ve Kimyasal Olarak Kararsız Halde Bulunan Maddelerin Üretimi, Kullanımı, Depolanması ve Nakledilmesi

Hedef Kitle
Bütün Çalışanlar

Eğitimin Amacı
Açık alan ve şantiyeleri, açık ve kapalı maden ocakları sahalarında güvenli çalışma uygulamaları ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
 Kişisel Koruyucu Donanım
 Şantiyelerde Güvenlik Uygulamaları
 Yasal İzinler
 Patlayıcı Maddeler ile İlgili Yasal İzinler, Kullanımında Güvenlik, Depolanması, Taşınması
 Nakliye Güvenliği
 İş Makineleri

Hedef Kitle
Tüm şantiye çalışanları

Eğitimin Amacı
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca işyerlerinin ve Organize Sanayi Bölgelerinin yapmakla yükümlü olduğu faaliyetlerin, kurulacak birimlerin sahip olması gereken özellikler ve istihdam edilecek işyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanı nitelik ve niceliklerinin bilinmesini ve kolaylıkla uygulanmasını sağlamak.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik’ine genel bakış ve tanımlar
 İşyeri Tehlike Sınıfı Tebliği uyarınca tehlike sınıfının belirlenmesi
 İşverenlerin Yükümlülükleri
 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında İşveren ve Alt işveren İlişkisi ve Yükümlülükleri
 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin Sahip Olması Gereken Özellikler
 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları
 İşyeri Hekimlerinin Nitelikleri, Görev, Yetki, Yükümlülükleri, Çalışma Usul ve Esasları
 İş Güvenliği Uzmanlarının Nitelikleri, Görev, Yetki, Yükümlülükleri, Çalışma Usul ve Esasları
 Katılımcıların işyerlerinin tehlike sınıfının İşyeri Tehlike Sınıfı Tebliği uyarınca, istihdam etmesi/çalıştırması gereken işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı nitelik ve sayısının İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenmesi için uygulama yapılması

Hedef Kitle
50 ve üzerinde personel istihdam eden işyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını yürüten personeli