KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Eğitimin Amacı

Modern organizasyonlarda katılımcıların iletişim, karar alma ve zamanlarını verimli kullanma açısından büyük önem taşıyan toplantıların verimli geçmesini sağlamak için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması için düzenlenen bir programdır. Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılar tarafından konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların yaratıcı düşüncelerini, konuya katkı sağlayan düşüncelerini, kafalarındaki soru işaretlerini eğitim sırasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 Toplantı Türleri ve Amaçları,
 Gündemi Belirlemek,
 Toplantıların Planlanması,
 Toplantının Fiziksel Ortamı ve Oturma Düzeni,
 Ekip Çalışması,
 Toplantıların Yürütülmesi,
 Toplantı Yöneticisinin Rol ve Sorumlulukları,
 Etkin Zaman Kullanımı,
 Toplantı Yönetiminde İzlenen Başlıca Tarzlar,
 Katılımcıların Rol ve Sorumlulukları,
 Zamanın Verimli Kullanılması.

Hedef Kitle

Program kurumun tüm yönetim kadrosu, yönetici adaylarını ve proje yöneticilerini kapsar.

Eğitimin Amacı

İşyerinde ortaya çıkan sorunların üstesinden gelebilmek için beceri kazandırmaya yönelik bu eğitimde; “hayatı kolaylaştıran birey“ olmanın yöntemleri üzerinde uygulamaya yönelik çalışmalar amaçlanmaktadır. Organizasyonlarda verimliliği düşüren, hatta çöküşe sebep olabilen problemlerin çözülmesini engelleyen faktörleri ele alarak, etkili ve proaktif problem çözme yaklaşımlarına sahip olmanın yararlarını ortaya koyarak, yaratıcı çözümler üretmenin yöntemleri üzerinde çalışılmaktadır.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 Hayatı kolaylaştıran birey kimdir?
 Kolaylaştırıcı yöntemler, prensipler ve değerler
 Kolaylaştırma süreci ve aşamaları
 İpuçları, kurallar ve asla yapılmaması gerekenler
 Süreçteki insanlar, grup dinamikleri, kişilik tipleri ve kolaylaştırıcı için stratejiler
 Yaratıcı problem çözme:
 İhtiyaçlar
 Problem çözme teknikleri
 Çözümler
 Benchmarking-Kıyaslama
 Problem çözümünde PUKO
 Problem çözümünde başarısızlıkların nedenleri

Hedef Kitle

Her Seviye Çalışanlar

Eğitimin Amacı

Yönetilemeyen çatışmaların ve uzlaşmazlıkların moral ve üretkenliğe etkilerinin büyüklüğü dikkate alınarak hazırlanan bu eğitim; bütün çalışanların, çatışma durumlarını anlamalarını ve yönetebilmelerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 Çatışma ve organizasyon ilişkileri
 Kurumsal çatışma kaynakları
 Kurumsal çatışma yaklaşımları
 Çatışma çözümünde roller
 Çatışmalarla başa çıkma stratejileri
 Çatışmalarla başa çıkma tarzları
 Yarışan (anlaşmadan ayrı yöne giden)
 İş birliği yapan (anlaşarak aynı yöne giden)
 Uzlaşan (taviz vererek mutabık olan)
 Kaçınan (erteleyen)
 Kabullenen (boyun eğen, yenilgiyi kabul eden)
 Çatışmaların sonuçları
 Çatışmalarla başa çıkmak

Hedef Kitle

Her seviye çalışanlar

Eğitimin Amacı

Katılımcıların, etkin yöneticiler ile başarılı liderler arasındaki farklılıkları öğrenmeleri, liderlerin sahip olması gereken beceriler konusunda bilgi sahibi olarak bu becerileri iş ortamlarında hayata geçirmelerini sağlamak.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 Giriş, Tanışma & Beklentilerin Paylaşım
 Niçin Liderlik?
 Liderliğin Önemi
 Liderlikle İlgili Varsayımlar
 Yönetici / Liderlik Farkı
 Başarılı Liderlerin Özellikleri
 Liderlerden Beklentiler
 İlkeler
 Beş Vazgeçilmez Unsur
 Liderlikte Farklı Tarzlar
 Farklı Tarzlar

Hedef Kitle

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler

Eğitimin Amacı

Beden diline hakim olup daha iyi iletişim kurmayı, etkili konuşma sanatı ile daha etkili, daha profesyonel kişisel imaja sahip olmayı sağlayacak bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 İletişimin Tanımı ve İletişim Becerilerinin Önemi
 İletişimsizliğin Kaybettirdikleri
 İletişimde Kendimizi Tanımanın Önemi
 Etkili ve Doğru İletişim Kurmanın Prensipleri ve Yöntemleri
 Takım İçi Etkili İletişimi Sağlamak İçin Yapılması Gerekenler
 Kişilerarası İlişkiler, “Ben-Sen”’den “Biz”’e Geçiş
 İletişim Araçları ve Kanalları
 Sözsüz İletişim ve Beden Dilini Etkili Kullanabilme
 Vücut Hareketlerinin Anlattıkları
 Surat İfadesi

Hedef Kitle

Programa, insanlarla iletişimde kendisini geliştirmek ve sevilen, etkili bir insan olmak isteyen herkes katılabilir.

Eğitimin Amacı

Zaman yönetimi becerileri her çalışan için, dolayısıyla bütün organizasyonlar için son derece önemlidir. Bu eğitimin amacı; günlük rollerinde katılımcılara, zamanı verimli kullanmalarının önündeki engelleri tanımlayabilme ve zaman yönetiminin doğasını anlayabilme becerisi kazandırmak, zaman yönetimi için araçlar ve teknikler üzerinde çalışarak, daha stressiz bir yaşam sayesinde, kişisel üretkenliğin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 Zaman yönetimi ve organizasyon
 Zaman yönetimi, bir değer olarak zaman ve zamanın çeşitleri
 Başlıca alışkanlıklar
 Zamana gereğinden fazla veya az değer verme
 Zaman yönetimi prensipleri
 Zaman matrisi ve “HAYIR” diyebilmek
 Zamana dayalı yönetim
 Zaman ve kaynaklara odaklanma
 Performans analizi
 Hedef ve amaçların analizi
 Süreçlerin sistemleştirilmesi
 Kendini Yönetmek Üretken çalışma
 Meşgul/üretken
 Kararsızlık ve gecikme
 Aşırı iş
 Aciliyet/Önem
 Önceliklendirme

Hedef Kitle

Her Seviye Çalışanlar

Eğitimin Amacı

İnsan hayatını önemli ölçüde etkileyen stres, kişilerde verim düşüklüğüne, algılama bozukluklarına, kişiler arası olumsuzluk ve benzeri bir çok davranışa yol açmaktadır. İnsan yaşamını olumsuz olarak etkileyen bir olgu olan öfke ve stresle baş edebilmek için onun tanınması ve baş edebilme yollarının bilinmesi gerekmektedir.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 Neden Öfkemizi Kontrol Edemiyoruz?
 Öfkenin Nedenleri
 Öfke ve İlişki Yönetimi
 Öfke ve İletişimin Doğru Yönlendirilmesi
 Stresin Sebepleri
 Stresin Etkileri ve Sonuçları
 Stres Başarı İlişkisi
 Profesyonel Duruş
 Algılama
 Deneyimler
 Bireysel Farklılıklar
 Stres ve Öfke Yönetiminde Savunma Mekanizmaları
 Stres ve Öfkeyi Kontrol Altında Tutabilme Yöntemleri

Hedef Kitle

Stresli ortamlarda çalışan, iş yaşamında stres ve öfke yaşayan ve bunun sonucunda ortaya çıkan olumsuz sonuçları azaltmak amacıyla öfkesini kontrol edip yönetmek

Eğitimin Amacı
Eğitimcilerin veya bir konuda sunu hazırlayan ve sunan kişilerin daha etkili olabilmeleri için yardımcı olmak, becerilerini geliştirmektir. Bu eğitim sonunda, katılımcıların her biri sınıfa sunu yaparak, kazandığı becerileri sergileyecek ve başarı ölçütü minimum %70 olacaktır.

Eğitimin Süresi
2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği
 Sunum becerileri ve organizasyon
 Sunumda iletişim ve dinleme becerileri
 Etkili sunum becerilerinin engelleri
 Engelleri ortadan kaldırmak
 İlk etki
 Sözsüz iletişim
 Ses ve yüzün kullanımı
 Göz teması
 Gözlem
 Ellerin ve kolların kullanılması
 Rahatsız edici alışkanlıklar
 Hazırlık
 Sunumun amacı
 Sunumun iskeletinin kurulması
 Veri-Bilgi
 Ortam
 Dinleyicilerin analizi
 Sunumda
 Mutlaka yapılması gerekenler
 Asla yapılmaması gerekenler
 Pürüzler
 Görsel araçlar
 Görsel malzemeler ve hazırlıklar
 Yazı tahtası, Flip-chart kullanımı
 Projeksiyon cihazı kullanımı
 Sunum için powerpoint yazılımı kullanımı
 Geçişler, Sorular ve Sıkıştıranlar
 Sunumda farklı konulara geçişte dikkat edilecekler
 Sunumda gelen sorularla başa çıkmak için dikkat edilecekler
 Sunumda sıkıştırmak için soru soranlarla başa çıkmak
 Bulundurulması gereken notlar
 Sunumu yapanın kendi notları
 Katılımcılar için hazırlanacak notlar
 Eğitimlerde katılımı sağlamak
 Eğitimlerde çatışmaları yönetmek
 Zor durumlarla başa çıkmak için teknikler
 Sunum uygulamaları

Hedef Kitle
Üst ve Orta Düzey Yöneticiler

Eğitimin Amacı

Yapılan araştırmalara göre insanların %90’nı nefes alma kapasitelerinin sadece %30’unu kullanabiliyor. İş yaşamında kısıtlı nefes alışkanlıkları ve yaşanan fiziksel ve duygusal travmalar, nefes sisteminde blokajlara neden olarak sağlığımız için gerekli oksijenin vücuda alınımını ve dolaşımını engelliyor. Nefesimiz hakkında    bilgi kazandırılması ve uygulamalarla farkındalığın artırılması  hedeflenmektedir.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 Nefes Nedir?

 Nefesin Kimyası

 Fiziksel Seviye  (Nefesi Açmak)

 Zihinsel Ve Duygusal Seviye ( Bilinçaltının Temizlenmesi  Düzenlenmesi Ve Bütünlenmesi)

 Ruhsal/Manevi Seviye  (Bilincin Daha Üst Seviyelerine Bağlanmak

 Nefeste Doğru Ritmi Yaratmak

 Nefesi Tutma ve Genişletme Uygulamaları

 Nefes İle Tüm Beden Uzuvları Arasında Bağlantı Kurmak

 Nefesle Sempatik ve Parasempatik Sinir Sistemi Bağlantısı

 Nefesle Sağ-Sol Beyin Dengesi

 Nefes Uygulamaları

Hedef Kitle

Programa, yeterli ve dengeli nefes almak, sağlıklı bir yaşam kalitesine sahip olabilmek için farkındalığını artırmak  isteyen herkes katılabilir.

Eğitimin Amacı

İnsan hayatını önemli ölçüde etkileyen stres, kişilerde verim düşüklüğüne, algılama bozukluklarına, kişiler arası olumsuzluk ve benzeri birçok davranışa yol açmaktadır. İnsan yaşamını olumsuz olarak etkileyen bir olgu olan öfke ve stresle baş edebilmek için onun tanınması ve baş edebilme yollarının bilinmesi gerekmektedir.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 Neden Öfkemizi Kontrol Edemiyoruz?

 Öfkenin Nedenleri

 Öfke ve İlişki Yönetimi

 Öfke ve İletişimin Doğru Yönlendirilmesi

 Stresin Sebepleri

 Stresin Etkileri ve Sonuçları

Hedef Kitle

Stresli Ortamlarda Çalışanlar