KURUMSAL PERFORMANS GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ

Eğitimin Amacı

Süreç Yönetiminin temel öğeleri olan süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması, dokümante edilmesi, süreç haritaları ve akış şemalarının oluşturulması, süreç hedefleri ile şirket hedefleri arasında paralellik sağlanması, süreçlerin iyileştirilmesi konularında bilgilendirmek.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 Süreç Yönetimi Yaklaşımı
 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardında Süreç Yaklaşımı
 Süreç Kavramı
 Süreç Sahibi
 Süreçlerin Belirlenmesi ve Sınıflandırılması
 Farklı Süreç Uygulama Örnekleri
 Kötü Süreç Örnekleri
 Süreç Yönetimi Uygulamaları:
Süreç Haritalarının Oluşturulması
Temel-Destek-Alt Süreçlerin Belirlenmesi
Süreç Akış Şemalarının Oluşturulması
Süreç – Organizasyon – Doküman – Kişi İlişkilerinin Kurulması
 Süreç Performansı
 Süreç-Strateji İlişkisi

Hedef Kitle

Süreç Yönetimini ve Süreç İyileştirme Etkinliklerini Başlatmayı, Yaygınlaştırmayı Amaç Yöneticiler, Süreç İyileştirme Çalışmaları İçinde Yer Alacak veya Süreç Yönetimi Konusunda Bilgi Sahibi Olmak İsteyen Kişiler

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, Uluslararası Kurumsal Risk Yönetimi modelleri ve mesleki uygulama önerileri çerçevesinde Kurumsal Risk Yönetiminin tüm yönleriyle doğru anlaşılmasını sağlamaktır.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 Kurumsal Risk Yönetiminde Temel Tanım ve Kavramlar
 Kurumsal Risk Yönetimi Metodolojisi
 Risk Yönetiminde Sorumluluklar
 Risk Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Hedef Kitle

Üst ve orta kademe yöneticiler.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimle bu çalışmanın nasıl düşünülerek planlanacağı ve yürütüleceği, bu esnada karşılaşılan zorluklar ve aşma yolları ve strateji oluşturma ile ilgili temel bilgiler verilmesi amaçlanır.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 Stratejik düşünme ve yönetim süreci
 Stratejik planlama süreci
 Stratejik planlamanın ve stratejik yönetimin esasları
 Stratejik plan geliştirmenin aşamaları ve aksiyon belirleme
 Vizyon ve ana değer oluşturmak
 Rekabet ve portföy analizleri
 Değişen pazar değişkenlerini ve dinamiklerini yorumlama: Dış çevre ve iç çevre analizi
 Şirketin güçlü ve zayıf yanlarının, fırsat ve tehditlerinin belirlenmesi: SWOT Analizi
 Uygulama önündeki engeller

Hedef Kitle

Kurumlarda iş planlama çalışmalarına katılanlar; özellikle pazarlama, finans ve satış yöneticileri, direktörleri, genel müdürlük birimlerinde strateji belirleme ve iş planlama sürecine katkıda bulunması planlananlar

Eğitimin Amacı

Kişilerin ve kurumların başarısı ya da başarısızlığı büyük ölçüde kararlarının kalitesine bağlıdır. Katılımcılara, özellikle her kademedeki yöneticiler olmak üzere bütün çalışanların, gerek iş yaşamında gerekse özel yaşantısında vereceği kararların doğruluğu için önemli araçlar kazandırmak.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 Karar Verme
 Yanıt Hızı
 Kaynakların Kullanımı
 Risk Yönetimi
 Karara Varmak
 Etkili Karar Vermeyi Etkileyen Faktörler
 Karar Türleri
 Kapsamına Göre Sınıflanması
 Zamana Göre Yapılan Sınıflama
 Karar Vericiye Göre Sınıflama
 Kararsızlık Nedenleri ve Sonuçları
 Organizasyon Kademeleri ve Karar Verme
 Etkin Karar Vermenin Koşulları
 Karar Verme Süreci
 Karar Verme Sürecinin Özellikleri
 Karar Öncesi
 Akıllı Karar Kriteri
 Meta-Kararlar
 Kararları Çerçeveleme
 Seçenekleri Belirleme
 Kurallar
 Karar Verme Teknikleri
 PMI
 Karar Ağaçları
 Hata Ağaçları
 Soruları Analiz Etmek
 Beklenen Sonuçlar
 Belirsizlik ve Risk Altında Karar Vermek
 Bağlantılı Kararlar
 Problemi Anlamak
 Kritik Belirsizlikleri Ortaya Çıkartmak
 Şimdiki Kararlarla Bağlantılı Geleceğe İlişkin Kararları Tanımlamak
 İlişkileri Anlamak
 Başlangıç Kararı Vermek
 Geleceğe İlişkin Kararları Yeni Problemler Olarak Dikkate Almak
 Karar Verme Engelleri
 Hız
 Çerçeveleme
 İnsan
 İzleme

Hedef Kitle

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, organizasyonlarda stratejileri hayata geçirmek ve ölçüm sistemini oluşturmak, stratejik yönetim ve ölçüm sisteminin kurulmasında karşılaşılabilecek zorluklar ve bunların nasıl aşılabileceği hakkında bilgilendirmektir. Ayrıca katılımcılara kendi organizasyonunda stratejik ölçüm ve yönetim sitemini kurabilmelerini sağlamak

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 Stratejik Yönetimde 5 Görev
 Stratejik Ölçme ve Yönetme Sistemi
 Stratejileri Hayata Geçirme Zorlukları
 Stratejik Enstrümanlar
 Stratejik Hedefler, Hedef Oluşturma
 Hedeflerin İki Boyutu
 Stratejik Yönetimin Temel Prensipleri
 Ortak Akıl ve Stratejileri Uyarlama
 Stratejik Ölçme Sisteminde Anahtar Başarı Faktörleri
 Metriklerin Belirlenmesi
 Balanced Scorecard Yaklaşımı
 Değer Zinciri
 Sebep-Sonuç İlişkisi

Hedef Kitle

Her Kademe Yöneticiler Stratejik Planlama Takımı

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, kıyaslama ve kıyaslama yöntemleri hakkında bilgilendirilmek ve katılımcılara, kıyaslamanın EFQM Mükemmellik Modeli içindeki yerinin incelenmesi ve kıyaslama sürecinin sistematik bir şekilde yapılabilmesi için gerekli adımları açıklamaktır.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 Dünyadaki Yönetim Teknikleri
 Dünyadaki Bilişim Teknikleri Gelişimi
 Balanced Scorecard Nedir? Tarihçesi
 Balanced Scorecard ‘ın Yararları
 Balanced Scorecard Uygulama Adımları
 Strateji Haritaları
 Balanced Scorecard Perspektifleri
 Performans Ölçümleri
 Balanced Scorecard’ da Bilişimden Yararlanmanın Önemi

Hedef Kitle

Balanced Scorecard Yöntemi Hakkında Bilgi Almak ve /veya Kuruluşlarında Uygulamak İsteyen Şirket Sahipleri, Genel Müdür, Üst ve Orta Kademe Yöneticiler

Eğitimin Amacı

Bir kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması için hangi konumda olması ve hangi alanlarda faaliyet göstermesine yönelik stratejiler belirlemesini amaçlamaktadır.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 Fizibilite
 İş kurma ve geliştirme
 Proje yönetimi
 Kalite yönetimi
 Durum Analizinin (GZFT, PEST) temel kavramları
 Stratejiler nasıl belirlenir?
 Misyon, Vizyon ve Değerlerin temel kavramları
 Stratejik Amaçların ve Hedeflerin nasıl belirlenmesi gerektiği
 Performans göstergeleri belirlenmesi

Hedef Kitle

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler