OPERASYONEL MÜKEMMELLİK EĞİTİMLERİ

Eğitimin Amacı
Kobetsu  “kai” ve “zen” kelimelerinin bileşimi olup “odaklanmış iyiye doğru değişim” anlamına gelmektedir. Bu başlık altında yer alan çalışmaların içeriği ise şöyledir;Kayıpları belirleyip analiz etmek, Kayıpları önleyecek iyileştirmeleri başlatmak, Stok azaltıcı çalışmaları başlatmak (örneğin; yedek parça vb), Üretkenliği artırmak, Kaizen yaklaşımını yaymak.
Özetle; maliyetleri azaltacak, verimliliği artıracak, kullanım kolaylığı, bakım kolaylığı, temizlik kolaylığı, anormalliklerin kolayca fark edilebilmesini sağlayacak ve çalışanların tam katılımını teşvik edecek bir yapı kurmak ve bu sayede kayıpları önlemektir.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
Kuruluşlarda iyileştirmeler çeşitli araçlar ve yönetim tarzlarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Yapılan iyileştirme konularının nasıl belirleneceği, kayıp yapısı analizi, takım çalışmaları, sunum teknikleri bu eğitim kapsamında örneklerle anlatılmaktadır. Japonya’nın Başarısı ve Ülkemizin Stratejik Durumu, Mükemmelliğin Temel Kavramları, Tedarik Zinciri Üzerindeki Kayıplar, Değer, MUDA Nedir? Yedi Tip MUDA, 16 Büyük Kayıp, Maliyet & Kayıp Yapısı (Cost&Lost), Kazançmetre, Kaizenin Temel Amacı ve Faydaları, KK Ekipleri, KK Konularının Belirlenmesi, Kayıpların Dağılımı ve Analizi, 10 Adımda Kobetsu Kaizen Çevrimi, KK Örnekleri, KK Sunumları, Örnekler, KK Sunumları Video Görüntüleri.

Hedef Kitle
Üst ve Orta Düzey Yöneticiler

Eğitimin Amacı
Değişkenlik hayatın her anında olduğu gibi şirketler içinde hayat bulan her süreçte de vardır. Önemli olan değişkenliği minimize ederken süreçleri kontrol altına almak; çıktıları artırmaya çalışırken kusurları azaltabilme hatta mümkünse yok edebilmektir. Bahsi geçen konularda güçlü bir metodoloji olan Altı Sigma firmalara günümüz rekabet koşullarda ciddi avantajlar sağlamaktadır. Müşteri gereksinimlerinin çok iyi kavranmasıyla başlayan bu yaklaşım; nitelikli çıktı kavramı ve ölçülebilirliği; sahadan alınan verilerle çıktıları etkileyen girdi faktörlerinin ve etki şiddetlerinin tespitinde İstatistiksel analizlerin disiplinli olarak kullanımını içermektedir. Bu analizler ışığında işletme süreçlerinin yönetimi ve geliştirmesine odaklanan Altı Sigma Yaklaşımı kendine has geliştirme modeliyle firmalara ciddi kazanımlar sağlamaktadır. Firma süreçlerine müşteri gözüyle bakmamızı amaçlayan teknik ve disiplinleriyle Altı Sigma uzun vadede süreç ve operasyon mükemmelliğini firma odağına oturtmayı hedeflemektedir.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
Kalitesizlik maliyetlerini azaltma ve verimlilik arttırma odaklı proje çalışmalarında avantaj sağlayabilecek teknik yaklaşımlarıyla Altı Sigma disiplini alanında ön plana küresel şirketlerde kabul görmüştür. TÖAİK ( Tanımlama – Ölçme – Analiz – İyileştirme – Kontrol ) proje metodolojisinin yanı sıra uygulanabilir süreç yönetimi yaklaşımları, üretim süreçleri dışındaki diğer iş süreçlerinde de uygulanabilir olması Altı Sigmayı ön plana çıkarmaktadır. Katılımcılar Altı Sigma Proje Yönetim Metodolojisini öğrenirken Müşterinin Sesi çalışmalarıyla;  Mevcut Süreç Çıktılarıyla müşterinin gereksinimleri arasındaki farkı analiz edebilecek, Nitelikli süreç çıktısı ve süreç yönetimi yaklaşımında farkındalık yaratılacaktır. Uygulama çalışmalarının yanı sıra güncel örneklerin bolca tartışıldığı eğitimde, Veri Toplama ve Örneklem Yaklaşımları, Ölçüm Sistemleri Analizi, Grafiksel analizler, Hipotez testleri, Deney Tasarımı Felsefesi, İPK ve Kontrol Planlarının uygulanması konusunda gerekli temel bilgiler katılımcılara aktaracaktır.

Hedef Kitle
Üretim Bölüm Yöneticileri ve Çalışanları, Mühendisler, Operatörler, Bakım Personeli

Eğitimin Amacı
Süreçlerin incelenmesi ve odaklanmış iyileştirmelerin (Kaizen) başlatılması

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
Maki Gami, Japonca’dır ve “Rulo Kağıt” anlamına gelmektedir. Süreç analiz teknikleri arasında yer alan Maki Gami Tekniği diğer analiz tekniklerine göre uygulanması hızlı ve anlaşılması kolay bir tekniktir. Maki Gami, TPM Yönetim Modeli’nde yer alan bir Yalın Yönetim Aracı’dır. Kuruluşlarda çizilen süreç akışları bilgisayarlarda, dosyalarda bulunmakta ve bu değerli çalışmalar her an göz önünde olmayacak şekilde muhafaza edilmektedir. Ayrıca bunları anlamak için detaylara derinlemesine bakmak gerekmektedir. Maki Gami ile yapılan süreç analizi ise her zaman göz önündedir. Anlaşılması kolaydır ve iyileştirmeler sürekli olarak duvar çalışması üzerinde takip edilebilmektedir.

Hedef Kitle
Firmaların verimliliğini olumlu yönde artıracak, problemleri önleyecek, yok edecek, yönetici ve çalışanları katılmalıdır.

Eğitimin Amacı
Otonom “Kendi Kendine Yeten” anlamına gelmektedir. Operatörlerin makinelerini sahiplendikleri bir işletmeye kavuşmak üzere uygulanan bir yönetim yaklaşımıdır. Operatörlerin ekipmanlarını yakından tanımaları, temizlik, yağlama ve kontrollerini sürekli ve sistematik olarak yapmaları ve anormalliklere karşı tedbir almaları beklenmektedir. Operatörlerin gereken iyileştirme çalışmalarına katılması, yönetmesi, kendi kendine yeter hale gelmeleri ve bakım becerilerinin gelişmesi sağlanmaktadır.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
Kullanıcı Bakım, TPM sürecinin en kritik unsurlarından birisidir. Operatörlere, mühendislere ve üretim bölüm yöneticilerine yönelik bu eğitimde operatörlerin kullanıcı bakımlarını nasıl yapması ve “benim makinem” yaklaşımının nasıl oluşturulması gerektiği anlatılmaktadır. Eğitimimizde örnek uygulamalara yer verilmektedir. Çünkü; strateji yayılımı, faaliyetlerinize odaklanarak ve onları hizalayarak, fırsat ve tehditlere hızlı bir şekilde cevap vermenizi sağlayacaktır.

Hedef Kitle
Üretim Bölüm Yöneticileri ve Çalışanları, Mühendisler, Operatörler, Bakım Personeli

Eğitimin Amacı
Geçmiş dönemlerde kurumlar açısından sadece üretilen ve satılan miktarlar önem taşımaktaydı. Acımasız rekabet piyasası nedeniyle, ne pahasına olursa olsun yapılan üretimlerin ve neticede yeter ki satalım diyerek yaptığımız indirimlerin kuruluşlara etkisi kısa ve uzun vadede ölçülmemekte idi. Yine aynı dönemde üretim yapmak amacıyla kullanmakta olduğumuz makina ve ekipmanlar arızalansa da müşteri başka alternatifi olmadığı için üretim sonucunu beklemek zorunda idi. Kuruluşları yönetirken işleri oluruna bırakmak günümüz şartlarında mümkün değildir. Günümüzde her arıza ilave maliyet ve müşteri kaybetme riski olarak karşımıza çıkmakta ve rekabet edilebilirliği ortadan kaldırmaktadır. Arızasızlık amacıyla yapılması gereken çalışmaların değerlendirilerek kuruluşlara Bakım Yönetimi yaklaşımlarını gözden geçirme imkanı yaratmak gerekmektedir. Bu eğitim içeriğinde; TPM yönetim modeli çerçevesi içinde tarif edilen Bakım Yönetim Sistemi birlikte paylaşılacaktır.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 Planlı Bakımın Gerekliliği,
 Arızalar ve Diğer Kayıplar,
 Bakım Bölümünün Sorumlulukları,
 Planlı Bakım Sisteminin Oluşturulması,
 Bakım Performans Göstergeleri,
 PB Vizyon,
 Misyon,
 Hedefler ve Master Plan,
 Bakım Organizasyonu,
 “0 Arıza” Faaliyetleri,
 Üretim Departmanının Desteklenmesi,
 Bakım Veri Yönetimi ve Raporlamalar,
 Önleyici Bakım sistemleri ve Bakım Sisteminin İşleyişi,
 Zaman Bazlı Bakım,
 Koşul Bazlı Bakım,
 Bakım Maliyetleri – Yedek Parça Stok Yönetimi,
 Eğitim Atölyesi Kurulumuna Destek Faaliyetleri,
 Planlı Bakım Faaliyetleri İle 5S İlişkisi,
 Pratik Örnekler

Hedef Kitle
Bakım ve Üretim Bölüm Yöneticileri ve Çalışanları, Mühendisler, Operatörler.

Eğitimin Amacı
Katılımcılara problem çözme teknikleri konusunda yaratıcılık becerilerini kazandırmaktır.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 TRIZ Nedir?
 TRIZ’nin Uygulama Alanları
 TRIZ Tekniğini Kullanarak Problem Çözme Tekniği
 TRIZ Tablolarının Anlatılması
 Grup Çalışması

Hedef Kitle
Tüm Kademelerden ve Fonksiyonlardan Şirket Çalışanları

Eğitimin Amacı
Katılımcılara, bir üründe/proseste çıkan/çıkabilecek hata türlerini ve nedenlerini tanımlamalarını ve değerlendirmelerini sağlamanın yanı sıra, katılımcılara kuruluşlarındaki ürün/proses geliştirme faaliyetlerinde kişisel verimlerini artırmak ve kaliteli ürünleri daha kısa sürede geliştirebilme olanağı sağlamaktır.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) Nedir?
 Potansiyel Hata Modu Nedir ve Nasıl Belirlenir?
 Hata Türleri Etki Analizi Uygulama Aşamaları
 FMEA Çeşitleri
 Hata Türleri Etki Analizi Örnekleri
 Grup Çalışmaları
 Sonuçların Değerlendirilmesi
 Genel Değerlendirme

Hedef Kitle
Tasarım Mühendisleri, Kalite Mühendisleri, AR-GE ile Uğraşan Çalışanlar, Orta Düzey Teknik Yöneticiler

Eğitimin Amacı
Katma değer yaratmayan faaliyetler fabrikalarda maliyetlerin artmasına, kalitenin olumsuz etkilenmesine, teslimatın gecikmesine, hataların artmasına, iş kazası risklerinin oluşmasına, çalışanların moral düzeylerinin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Zorunlu olmayan ve yok edebileceğimiz faaliyetleri, kayıpları tespit edip bunları sistemli bir şekilde ortadan kaldırmak çok önemlidir. Artan verimlilik aynı zamanda rekabet gücümüzün artışını sağlayacaktır. Yalın, temelde akış hızını arttırmayı amaçlarken; üretim ve hizmet sistemlerinde girdilerin fiili verimlilik değerleri ile potansiyel verimlilik değerleri arasındaki makasın daraltılması diğer bir odak noktasıdır. Daha az kaynak kullanarak daha çok gelir elde etmeye odaklanmış ilke ve metrikleri içeren yalın üretim yönetimi eğitimi içinde aynı zamanda daha az işletme sermayesi ile bir şirketi yönetmenin püf noktaları da irdelenmektedir.

Eğitimin Süresi
2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği
Yalın Üretim; bir taraftan daha kaliteli ürünü daha ucuza ve daha hızlı bir şekilde yaparken diğer taraftan esnekliğin arttırılmasına odaklanmaktadır. Operasyonel Mükemmellik dediğimiz bu kavram; katılımcılara aktarılırken üretim sistemlerin gelişimi ve değişimi, yalın üretimin doğuşu ve temel ilkelerine vurgu yapılacaktır. Bu eğitim modülü, Üretim ve Hizmet Süreçlerinin verimliliğini arttırmak için bu ilkeleri nasıl uygulanacağı konusunda fikir verecek, İsraf Avcısı olabilmek için gerekli bakış açısı da eğitim videoları ve uygulamalı vaka çalışmalarında katılımcılara aktarılacaktır. Bu sistemi kurmak için gerekli olan Yalın Üretim Teknikleri ( Kaizen – 5 S – SMED – Jidoka –JIT – Kanban – Poka Yoke –TPM – Görsel Yönetim – Değer Akış Haritalama )  de kısaca aktarılacaktır.

Hedef Kitle
Üst ve Orta kademe yöneticiler, mühendisler, üretim çalışanları, teknik personeller.

Eğitimin Amacı
Pazarlama ve lojistik süreçlerinin teknoloji yardımıyla gelişmesiyle bölgesel pazarlar yerine daha geniş müşteri kitlelerine hizmet vermek ve ürün gamını geniş tutmak çoğu üretim firması için rekabetin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Üretimde esneklik olarak isimlendireceğimiz bu kavram içinde düşük talep ve yüksek ürün değişikliklerinde bile kalite, verimlilik, hız, maliyet gibi performans parametrelerinden ödün vermemenin ilk koşulu; ürün– parça geçiş periyotları olarak adlandırabileceğimiz sürelerin yani kalıp veya ürün değiştirme sürelerinin hatlar ve makinelerde minimuma indirilmesidir. Eğitimde SMED adımlarına örnek vakalarla detaylı olarak vurgu yaparak firma çalışanlarının üretim sahasında ciddi kazanımlar yaratacak aktiviteleri açığa çıkarması planlamaktadır. Ürün dönüşümü (Set-Up) aktivitelerinin nasıl daha hızlı ve etkin şekilde yapılabileceği bu eğitim kapsamında işlenmektedir.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
SMED, yalın üretim tekniklerinin temel taşlarından biridir. Bu eğitimde üretim yöneticileri, mühendisler, teknik elemanlar ve operatörlere katma değer yaratmayan ve süreç içerisinde müşteriden uzaklaşmış; makine ve sistem kısıtlarına saplanmış temel işlem öğelerini tespit etmenin, analiz etmenin, azaltmanın veya mümkünse yok etmenin yolları anlatılacak, standart hale getirmek için gerekli disiplin ve çalışmalar vurgulanacaktır. Ekipman kullanım oranının arttırılmasının yanı sıra SMED ‘in doğrudan ve dolaylı tüm kazanımları;  örnek uygulamaların katılımcılardan oluşturulacak iyileştirme takımlarıyla çözümlenmesiyle benimsetilmeye çalışılacaktır. Örnek video ve görsellerin yanı sıra bir software üzerinde örnek bir proje çözümlenecektir. Projenin son kısmında ise firmadaki uygulama alanları ve yapılması gerekenler tartışılacaktır.

Hedef Kitle
Üst ve orta kademe üretim yöneticileri, mühendisler, teknik elemanlar ve operatörler.

Eğitimin Amacı
Gelecekte başarılı olacak şirketler rakipleriyle aynı alanda mücadele ederek değil, kendilerine rekabetsiz pazar alanları yaratarak/keşfederek başarılı olacaktır. Bunun adı “Mavi Okyanus Stratejisi“ dir. Mavi Okyanusların yaratılmasında, doğru şirket ve ya doğru sektör ölçüsü yerine doğru stratejik hamlelerin belirlenmesinin önemli olduğu görülmektedir.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 Acımasız rekabet şartları: Kızıl Denizler
 Rekabetsiz Alanlar Stratejisi: Mavi Okyanuslar
 Mavi Okyanus Kızıl Denize Karşı
 Mavi Okyanusun Unsurları
 ERRC Analizi
 Strateji Tuvali

Hedef Kitle
Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Yönetici Adayları

Eğitimin Amacı
Geleneksel kalite yaklaşımları kalite hatalarının kaçınılmaz olduğunu, fakat önemli olanın fabrikadan çıkmadan, müşteriye gitmeden önce yakalanması olduğunu savunur. Son ürün kalite kontrol, örnekleme esaslı proses kontrol ve İPK araçları yardımıyla hatalar müşteriye gitmeden önce tespit edilebilir ve iyileştirme çalışmaları yapılabilir. Yeni kalite yaklaşımı ise; Operasyonlarda proses girdilerine ait kusurları tamamen ortadan kaldırmanın imkansız olduğunu;  ancak kazara ya da dikkatsizlikle yapılan kusurları ortadan kaldırmanın mümkün olabileceği fikrine odaklanır. Ancak kilit nokta; Kusurların ve yanlış davranışların,  kusurdan hemen sonra geribildirim ve aksiyonun verilmesini sağlayan aygıt ve düzeneklerle hataya dönüşmeden engellenebilir olduğudur. PokaYoke araçları insanların dikkatsizce ve kusurlu hareket yapmasını önleyen ya da hata oluşmadan kusurları fark etmelerini sağlayan sistem, aygıt ve uygulamalardır. Eğitimin amacı Yalın Üretim Sistemleri ve “Sıfır Hata“ yaklaşımının önemli unsurlarından bir olan POKA YOKE kavramını katılımcılara tanıtmak, güncel hayat ve fabrika uygulamalarıyla aktarmaktır. Eğitimde katılımcılar vaka çalışmasıyla hata yapmaya açık bir sistemi hatasızlaştırmak için gerekli Poka Yoke çalışmalarını bire bir hayata geçirmiş ve deneyimlemiş olacaklardır.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 Geleneksel Kalite Yaklaşımları
 “Sıfır Hata” Yaklaşımı
 POKA YOKE nedir?
 Hata Kaynakları ve Kök Neden Analizi
 Hatasızlaştırmanın Sistematik Yaklaşımı
 Üretim ve Hizmet Sistemlerinde POKA YOKE Uygulamaları

Hedef Kitle
Üretim ve kalite yöneticileri, çalışanları, takım liderleri ve konu uzmanları Girişimciler.

Eğitimin Amacı
Bu eğitimde katılımcılara, şirketlerinin stratejik hedeflerini üç ana başlıkta nasıl yönetebilecekleri, hedeflere nasıl dönüştürebilecekleri ve takip yöntemi öğretilmektedir.
Bunlar;
1. Odaklanmak (Focus): Kritik hedeflerimiz nedir? Nereye doğru koşacağız? Yolumuzdaki engeller nelerdir?
2. Hizalamak (Alignment):       Bütün oyuncuları aynı sayfa üzerine (harfi harfine) nasıl getiririz? Aynı vizyon ve hedeflere doğru koşmalarını nasıl sağlarız?
3. Hızlı tepki vermek (Quick Response): Problemlere hızlı tepki verebilmek için hedefleri herkes tarafından nasıl görünür hale getiririz? Şirket faaliyetlerini değişen iş koşullarına nasıl adapte edebiliriz?

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
Hoshin Kanri’nin “parlak metal” ve “pusula” gibi farklı anlamları vardır. Bizim tercihimiz, “fırtınada doğru yönde giden gemi”dir. Hoshin Kanri günümüzde birçok sektörde ve şirkette başarıyla uygulanmakta ve bütün çalışanları doğru stratejilere yönlendirmektedir. Strateji yayılımı ile insanlara ne yapacaklarını söylemeyiz, soru sorarız. Emir vermeyiz, dahil ederiz. En önemlisi, anlamalarını sağlarız. Eğer nereye gideceğimizi bilmiyorsak, oraya asla varamayız. “Gerçek Kuzey” başarılması gereken iş ihtiyaçlarını vurgular ve manyetik bir çekme kuvveti uygular. Hoshin Kanri Japonya’ da geliştirilmiş, ABD tekniklerinden Hedeflerle Yönetim’in ve Plan- Do-Check-Act (PDCA) iyileştirme döngüsünün temel alındığı bir planlama sürecidir. Hoshin Kanri uygulayan kuruluşun çalışanları ne yapacaklarını bilmekte ve hedeflerin gerçekleşmesini takip etmektedir. Bugünlerde, üreticilerin hata yapma lüksleri hiç yok. Gemi derin sularda ve fırtına hiç dineceğe benzemiyor. Hoshin Kanri, ekip üyelerini bir araya getirmemizi, odaklanmamızı ve dahil etmemizi sağlayarak kuruluşumuza güç verir.

Hedef Kitle
Üst yönetim, üretim, mühendislik, satın alma, planlama ve kalite yöneticileri, çalışanları, yönetici adayları ve konu uzmanları.

Eğitimin Amacı
İtz, maliyetleri düşürmek, müşteri taleplerine daha hızlı cevap verebilmek ve karlılığı artırmanın yanı sıra, tedarik süreci halkaları arasında sinerji yaratarak rekabet üstünlüğü yaratmanın yollarını anlatıyor. İtz, firmalara değer katmaya yönelik interaktif oyunlu bir eğitimdir. Müşterilerin tedarik süreci yönetimi sisteminden daha büyük pay almak, onları, süreçlerini kendi firmalarına “outsource” etmeye ikna etmek için destekleyici rol oynayan, farkındalık yaratan bir bilinçlendirme yöntemi. Globalleşen bir dünya, sürekli artan kıran kırana rekabet, bu rekabetin içinde fiyatların daimi olarak düşmesi, buna bağlı olarak maliyetlerin aşağı çekilme zorunluluğu, kalite sorgulaması, istenen zaman ve miktarda teslimat… İşte İtz, bir tedarik süreci yönetiminin gerçek hayattaki canlandırmasına yönelik, oynarken öğreten, eğitim boyunca kişinin düşünme, planlama, hızlı ve doğru karar verme yetilerini harekete geçiren ve yaparak öğrenmenin sihri ile kalıcılık sağlayan bir oyundur.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 Tedarik Zinciri Yönetiminde Yer Seçimi Kararının Sistemin Bütününe Etkisi
 Tedarik Zinciri Yönetiminde İşbirliği Kavramı
 Tedarik Zinciri Yönetiminde Boğa Kamçısı Etkisi (Bullwhip Effect-Bilginin Bozulması) Ve Çözüm Yolları
 Tedarik Zinciri Yönetiminde Toplam Maliyet Ve Müşteri Hizmet Düzeyi İlişkisinde Optimum Düzeyin Sağlanması (Cost / Customer Service Trade-Off)
 Tedarik Zinciri Yönetiminde Üretim Sürecinde Uyumlaştırmanın (Senkronizasyon) Sağlanmas
 Tedarik Zinciri Yönetimi Kapsamında Başarı Hikayelerinin Tartışılması Ve İnteraktif Oyuna Dayalı Bir Başarı Öyküsü Kurgusu Oluşturulması

Hedef Kitle
Üretim ve tedarik planlama ekibi çalışanları ve yöneticileri,  sevkiyat/ lojistik departmanı çalışan ve yöneticileri

Eğitimin Amacı
5S’in temel kavramlarını ve uygulama adımlarını öğreneceksiniz. İşyerinizde; operasyonel verimlilik, kalite ve moral artışı, iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre konularında sistematiklik ve etkinlik, 5S öncesinde, sonrasındaki etkinlik farklılıkların görülmesi ve ölçülebilmesi,5S denetimleri ve uygulanması İyileştirme çalışmalarının başlatılması.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 5S Nedir?
 5S ‘in Adımları
 5S ve Diğer Yönetim Sistemleri
 İlk Temizlik ve incelemenin gerçekleştirilmesi
 Kirlilik Kaynaklarının Belirlenmesi
 Kirlilik Kaynaklarının İşaretlenmesi
 Kirlilik Kaynakları için (kir ve toz) karşı tedbirlerin alınması
 Temizlik Standartlarının Oluşturulması
 Görsel Standartların Oluşturulması
 Denetim Sistematiğinin Oluşturulması
 Tanıma ve Takdir Sistematiğinin Oluşturulması
 Muda ve Kayıp Türleri
 Grup Çalışması

Hedef Kitle
Üretim ve Bakım Yöneticileri, Kalite Yöneticileri, Operatörler, Ofis Çalışanları

Eğitimin Amacı
İşletmelerde Operasyonel Mükemmellik yaklaşımı hakkında genel bilgilendirme yapmak.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
TPM (Total Productive Maintenance/Management) Eğitimi: Bu eğitimin amacı, üretim sisteminin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve TPM Modeli’ nin hayata geçirilmesi için alt yapının hazırlığına ışık tutmaktır. TPM Genel Bilgilendirme Eğitimi bir temel eğitimdir. Katılımcılara, böyle bir modele olan ihtiyacı, modeli benimsemenin yararlarını, temel kavramları, dünyadaki ve ülkemizdeki başarılı uygulama örneklerini sunmayı amaçlamaktadır.

Hedef Kitle
Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Üretim ve Bakım Yöneticileri, Kalite Yöneticileri, Ofis Çalışanları

Eğitimin Amacı
Etkin Fabrika Yönetiminin hayata geçirilmesi için, İşletmelerde Operasyonel Mükemmellik Yaklaşımı ve araçlarının uygulama örnekleri ile sunulması.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
Bu eğitimde, Operasyonel Mükemmellik Yaklaşımının kuruluşlara kazandırdıkları Etkin Fabrika Yönetim Modeli ve uygulama örnekleri dikkate alınarak anlatılmaktadır. Üretim sisteminin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için üretim ve yönetim modeline duyulan ihtiyaç, uygulama ve yayılım araçları, modelin nasıl hayata geçirileceği ve sürekliliğinin nasıl sağlanacağı açıklanmaktadır.

 Kayıpların ve İşletme Performansının Ölçülmesi (OEE)
 Kayıp Analizi ve Odaklanmış İyileştirme Yönetimi
 Otonom Yönetim ve Çalışanların Katılımı
 Becerilerin Tanımlanması ve Geliştirilmesi
 Kalite Yönetimi ve Hataların Sıfırlanması
 Bakım Yönetimi ve Arızaların Sıfırlanması
 İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Yönetimi
 Süreçlerin Yönetimi
 Erken Ürün Yönetimi
 Erken Ekipman Yönetimi

Hedef Kitle
Üst ve Orta Düzey Yöneticiler ,Üretim ve Bakım Yöneticileri, Kalite Yöneticileri Yönetici Adayları, Ofis Çalışanları.

Eğitimin Amacı
Katılımcıları, işletmelerde sürekli olan geçici önlemlerle tedavi edilmeye çalışılan kronik problemleri çözebilmek için, gerekli olan  Problem Çözme sistematiği ve tekniklerini kullanabilir hale getirmek ve etkin bir ekip çalışması ile  Beyin Fırtınası ile neler yapılabileceğini  göstermektir. Özellikle de  “yaratıcı düşüncenin” problem çözme ve karar verme sürecinde nasıl kullanılabileceği konularına ağırlık verilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 Tanım ve Terimler (Proses, Problem, Hata, Kusur vb. tanımlar),
 Değişim ve  Problem Nedir, Probleme Duyarlılık,
 Problem ve Çözüm, Sıfır Hata Sistemi “ZQC.”
 Kai-zen, Sürekli iyileştirme, sıfır hata,
 Veri ve Veri  toplama, Tally diyag. veri analizi, İstatistik,
 Süreçlerin (process) Kontrolü,
 Problemin çıkma nedenleri (Varyasyon),
 Problem çözme  teknikleri,
 Problem çözme  adımları,
 PUKÖ. Metodolojisi, 5N, 1K, Metodu, Ağaç Diyagramı,
 TRIZ. Metodu, Piktografi, Altı Şapkalı Düşünme Tekniği,
 Kıyaslama, Beyin fırtınası, Nominal Grup tekniği, G8D.sistemi,
 Sebep-Sonuç diyagramı,(Balık Kılçığı diyagramı), CEDAC. Sistemi,
 Akış şeması, ağaç şeması, Nitel özellikler, Değişken özellikler
 Kontrol  (control charts) diyagramları, (x-R, p, up, c, u,)
 Korelasyon (ilişkilendirme- serpilme) diyagramı,
 Gruplandırma tekniği,
 Soru-Cevap, Ekip çalışmaları

Hedef Kitle
Kendini geliştirmek isteyen yöneticiler, üst ve orta kademe yöneticileri, kalite müdürleri ve mühendisleri, kalite kontrol elemanları, teknik elemanlar, operatörler kalite iyileştirme çemberlerinde iyileştirme ekiplerinde uygulamalarını yürütmekte, yönetim sistemleri konularında çalışan kişiler.

Eğitimin Amacı

Kurumlarda kök neden analizleri ve hatanın belirlenmesi kavramlarını anlamak, hataların azaltılması veya yok edilmesi için bunların uygulanabilirliği konusunda gelişimi sağlamak amacıyla çeşitli teknikleri ve araçları katılımcılarla paylaşmak.

Eğitimin Süresi 
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

​ Süreç Yaklaşımı ve Hatalar

​ Kök Nedeni Bulma Yolları

​ Örneklerle Kök Neden Analizi

​ Kök Neden Analizi Sonucu Düzeltici Faaliyetler

​ Kök Neden Analizi Sürecinde Sorulan Sorular

​ Düzeltici Faaliyet ve Önleme Faaliyeti Arasındaki İlişki

​ Düzeltici Faaliyet Soruları

​ Nedenlerin Eksiklikleri

​ Derinlik Analizi

Hedef Kitle

Yönetim Sistemlerinin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, Denetçiler ve Denetçi Adayları, Danışmanlar