PROJE

UR-GE  Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde yürütülen bir ve şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik eğitim danışmanlık giderleri ile işbirliği kuruluşlarının proje bazlı giderlerinin desteklenmesini amaçlayan bir programdır.

Günümüz rekabet koşullarında, fiziksel kaynaklara sahip olan şirket ve kurumlar değil bu kaynakları rakiplerinden daha verimli kullananlar rekabet edebilmekte ve varlıklarını sürdürebilmektedir. Belli bir alanda faaliyet gösteren ve etkileşim içinde bulunan şirket ve kurumların oluşturduğu coğrafi yoğunlaşma o bölgedeki girişimlerin daha rekabetçi ve başarılı olabilmesi için büyük avantaj sağlamaktadır. Bu nedenle bölgelerin ekonomik kalkınma programlarında kümelenmenin önemi hızla artmaktadır.

URGE Projeleri kapsamında farklı bölgelerde yerleşik faaliyet gösteren firmalar bazında:
 Üretici firmaların ihracat yapma kapasitelerinin geliştirilmesi
 Potansiyel ihracatçıların ortaya çıkarılması
 Firmaların hedef pazarlara yönlendirilmesi
 Bu firmaların düzenli ihracat yapmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

YÖNDES olarak, projeye katılan küme firmalarının, projeyi hazırlayan kuruluş önderliğinde, ortak ihtiyaç analizi, ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık) ve ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) stratejilerini belirlemek üzere İhtiyaç Analizi çalışmalarını geliştirmiş olduğumuz metodolojilerimiz ile yapmakta ve raporlamaktayız.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi faaliyeti ile ilgili metodoloji bazlı tüm süreçler Ekonomi Bakanlığı’nın aşağıdaki önerileri doğrultusunda, URGE projesi sahibi kuruluş ile yapılacak görüşmeler çerçevesinde kuruluşun hedeflerine göre belirlenir.

İhtiyaç Analizi çalışmasında küme firmalarının ve sektörün yapısına göre belirlenecek metodolojiye göre aşağıdaki teknikler kullanılmaktadır.

 Ürün ve Pazar Bölümlendirmesi
 Değer Zinciri Analizi
 Porter 5 Güç Analizi
 SWOT Analizi
 Pazar Eğilimleri Analizi
 Fark (GAP) Analizi
 BCG Portföy Yönetim Matrisi
 GE/Mc Kinsey Matrisi

 

UR-GE Eğitim ve Danışmanlık Faaliyeti (2. Aşama Başvuru) İş Akış Süreci
UR-GE Proje Sonrası Bireysel Danışmanlık Faaliyeti İş Akış Süreci
UR-GE Proje ve İhtiyaç Analizi (1. Aşama Başvuru) İş Akış Süreci
UR-GE Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti (2. Aşama Başvuru) İş Akış Süreci
UR-GE İstihdam (2. Aşama Başvuru) İş Akış Süreci

Günümüzde, faaliyet gösteren tüm organizasyonların (Kamu, özel, stk vb.) odak alanları her ne olur ise olsun proje üretmeleri kaçınılmaz bir gerçeklik haline gelmiştir. Özellikle son yıllarda tüm organizasyon yapıları için stratejik bir kavram olan “İnovasyon”un da önem kazanması ile birlikte proje oluşturma/üretme çalışmaları da önem kazanmıştır.

Proje üretmenin en önemli aşamalarından biri ise finansman belirleme aşamasıdır. Bu anlamda bakıldığında ülkemizde KOBİ’ler, sanayi kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak ulusal ve ulusal ve uluslararası alanda bir çok başlıkta hibe desteği sağlanmaktadır. Organizasyonların desteklerden yararlanması önceden planladıkları projelerine finansal destek yaratmalarına veya yeni projeler oluşturmalarına imkan sağlamaktadır.

Bu fon kaynaklarından yararlanmanız ve projenizi proje döngüsü mantığı ile yönetilmesi için YÖNDES olarak aşağıdaki kapsamda hizmet vermekteyiz.

Projenin başarılı olması durumunda;
 Proje içerisindeki tüm faaliyetlerin plana uygun şekilde yürütülmesi,
 Proje faaliyetlerinin bütçeye uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrolünün yapılması
 Proje sürecindeki tüm raporlamaların hazırlanması/koordinasyonun sağlanması
 Proje risklerinin yönetimi

YÖNDES olarak aşağıdaki fon kaynağı kuruluşlarına yönelik olarak proje geliştirme/yönetme hizmeti sunmaktayız.

Ulusal Fon Kaynağı Kuruluşları
 Kalkınma Ajansları
Güdümlü Proje
Mali Destek Programları
Doğrudan Faaliyet Desteği
 KOSGEB
 TÜBİTAK
 Bakanlıklar
 Vakıflar

Uluslararası Fon Kaynağı Kuruluşları
 Avrupa Birliği
 Dünya Bankası
 Büyükelçilikler

Kurumsal Akademi; ait olduğu kurumun değerlerinin ve hedeflerinin de dâhil olduğu ve gelişim açısından tüm çalışanların ve yöneticilerin ihtiyaç duyduğu ya da duyabileceği bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırıldığı bir yönetim sistemidir.

Kurumsal Akademi’nin amacı; ilk aşamada, çalışan ve yöneticilerde davranış değişikliği yaratabilmek için hazırlanmış olan programların oluşturulması, daha sonraki dönemlerde ise kuruma yeni katılacak olan çalışanların ve yöneticilerin alacağı temel ve ileri düzey eğitim ve gelişim programlarının yönetilmesidir.

Kurumsal Akademi projeleri toplam yedi aşamada gerçekleştirilmektedir:

Gelişim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Eğitim ve gelişim ihtiyacı, bireyin herhangi bir konuda sahip olduğu yeterliliklerle, örgütsel ve bireysel bazda bugün ve gelecekte sahip olması gereken davranışlar arasındaki farka dayalı olarak belirlenir.

Ayrıca, örgütsel çevrede meydana gelen değişiklikler, örgütün rekabet yapısında yaşanan gelişmeler, ekonomik durgunluk gibi dış etkenler de eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını sürekli yeniden değerlendirmeyi gerektirir.

Akademi Stratejilerinin Belirlenmesi
Organizasyonel gelişim ihtiyaçları saptandıktan sonra Kurumsal Akademi Programı’nın oluşturulması gerekmektedir. Bu aşama aynı zamanda gelişim hedeflerinin belirlenmesini, gelişim yönteminin seçilmesini, gelişim düzeylerine karar verilmesini de içeren Akademi Stratejilerinin belirlendiği aşamadır.

Dış Kaynak Yönetimi
 Dış kaynak kullanımlı gelişim planının oluşturulması
 Eğitim ve gelişim takviminin oluşturulması
 Bütçeleme
 Dış kaynak araştırması
 Tekliflendirme
 Değerlendirme ve Teklif kabul
 Dış kaynak oryantasyonu
İçerik oryantasyonu
Alıştırmaların uyumlanması
Etkinlik ölçüm sistemi oryantasyonu
Yaygınlaştırma kriterleri doğrultusunda ön-sunum
 Gelişim programlarının organizasyonu ve programın gerçekleştirilmesi
Eğitim öncesi kontrolleri
Eğitim esnası kontrolleri
Eğitim sonrası kontrolleri

İç Kaynak Yetiştirme ve Geliştirme
İç kaynak olarak belirlenen kişilerin gerekli teorik bilgileri içeren eğitimlerle desteklenmesi
İç kaynak olarak belirlenen eğitimci, koç ve mentör adaylarının izleme ve geribildirim sistemine göre değerlendirilmesi

Program İçeriklerinin Geliştirilmesi
Kurumsal Akademi kapsamındaki sunulan programların içeriklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi aşaması programın yapısına göre farklılık gösterir. Program içerikleri eğitim, koçluk ve mentörlük olmak üzere üç ana başlık altında yapılandırılır.

Etkinlik Ölçüm Sistemleri
Akademi gelişim ve eğitim programlarının belirlenmiş standartlara ulaşma derecesinin araştırılması gerekir.

Düzenli olarak araştırılmış geliştirilmiş ve yönetilmiş gelişim ve eğitim programları, çalışanların verimliliklerinin artmasına katkıda bulunmaktadır. Diğer taraftan yanlış seçilmiş programlar verimliliği çok az artırmakta ya da hiç artırmamakta, kurumların kaynaklarının boşa harcanmasına, hatta bazen verimliliğin azalmasına sebep olmaktadır. Bir gelişim programının etkinliği ancak ve ancak değerlendirmeyle belirlenebilir.

Akademinin Devir Teslimi
 Dizayn sonrası kontrol grupları ve ön-yaygınlaştırma ile gelişim programlarına son halinin verilmesi
 Etkinlik ölçümleme sistemlerinin son kontrolü
 Dokümantasyonun son kontrolü
 Belirli periyotlar halinde izleme, kontrol ve düzenleme danışmanlığı verilmesi

YÖNDES, “2006/8 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaştırılması, Türk İmajının Yerleştirilmesi TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında Ekonomi Bakanlığı’ndan akredite danışmanlık kuruluşudur. Bu sayede kuruluşlar YÖNDES ile gerçekleştirecekleri danışmanlık proje bedelinin %50’sini devlet teşviki kapsamında geri alabileceklerdir.

Yurtdışında faaliyet gösteren ya da göstermeyi planlayan kuruluşların aşağıdaki alanlarda desteklenmesine imkan sağlamaktadır.

 Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Harcamalarının Desteklenmesi
 Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 Yurtdışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi
 Reyonların Desteklenmesi
 Show Roomların Desteklenmesi
 Kalite Belgeleri ile İnsan Can, Mal Emniyeti ve Güvenliğini Gösterir İşaretlere İlişkin Harcamaların Desteklenmesi
 Franchising Desteği
 Danışmanlık Desteği
 Moda/Endüstriyel Ürün Tasarımcısı ile Aşçı/Şef Giderlerinin Desteklenmesi

TURQUALITY® Programı çerçevesinde YÖNDES, kuruluşlara başvuru sürecinden itibaren destek ve yönlendirme hizmeti sunmaktadır.

TURQUALITY®, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

Ekonomi Bakanlığı tarafından tanımlanan Turquality Süreci aşağıda şematize edilmiştir;

TURQUALITY® Programı çerçevesinde YÖNDES Kurumsal Gelişim Danışmanlık, kuruluşlara başvuru sürecinden itibaren destek ve yönlendirme hizmeti sunmaktadır.