Nesrin Serin

YÖNDES Danışma Kurulu Başkanı   [email protected]

 

1968 doğumlu Nesrin SERİN, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlamış, 1991-1992 yıllarında Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi, 1992-1993 yıllarında TSE’de uzman olarak çalışmıştır.

İnovasyon ve girişimcilik odaklı kariyer planındaki ilk adımını 1993 yılında YÖNDES Yönetim Danışmanlık’ı kurarak başlayan Nesrin SERİN, 2004 yılından itibaren Danışma Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı YÖNDES’in 22 yıllık yolculuğu sırasında Süreç Yönetimi, Değişim Yönetimi, Stratejik Planlama, Proje Yönetimi, Risk Yönetimi, Girişimcilik, Girişimcilik Mentörlüğü, Operasyon Yönetimi, Yönetim Sistemleri başlıklarında danışman ve eğitmen olarak sürdürdüğü tüm çalışmalarına “İnovasyon” süreçlerini dahil ederek katma değer yaratan çıktılar elde etmeyi hedeflemiştir.

1998 yılında bir diğer girişimi olan uygunluk değerlendirme alanında ulusal ve uluslararası akreditasyonları ve temsilcilikleri ile Türkiye’de önemli bir yere sahip USB Ulusal Sistem Belgelendirme’yi kurmuş ve halen şirket ortağı olarak Genel Müdür görevini sürdürmektedir.  Nesrin SERİN aynı zamanda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001 Baş Denetçisi ve Baş Denetçi Eğitmeni’dir.

Nesrin SERİN, sivil toplum örgütlerinde etkin olarak çalışmış ve aşağıdaki görevlerde bulunmakta olup, HABİTAT Kalkınma ve Yönetişim Derneği İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı, UDDER Uygunluk Değerlendirmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TESHİAD Yönetim Kurulu Üyesi, İZSİAD Yüksek Danışma Kurulu Üyesi olup, TÜGİAD ve İZSİAD’ın önceki dönem Yönetim Kurullarında yer almıştır.

Alpay Onkardeşler

YÖNDES Genel Müdürü   [email protected]

 

1968 doğumlu Alpay ONKARDEŞLER, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra İzkum Itriyat Deposu’nda Satış ve Satın Alma Müdürü, EDAK Eczacılar Kooperatifi’nde Muhasebe ve Personel Müdür Yardımcısı, Kalite ve İnsan Kaynakları Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2013 yılından itibaren YÖNDES Yönetim Danışmanlık şirket ortağı ve Genel Müdürü olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Kariyer sürecinde kendi alanlarında öncü uzmanlar ile süreç ve inovasyon yönetimi alanında ülke çapında önemli projelerde Proje Koordinatörü olarak çalışma deneyimi elde etmiştir. 1996 yılında görev yaptığı EDAK Eczacılar Kooperatifi’nde yönetim sistemleri çalışmalarını yürütmüş, EDAK ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini Türkiye’de ilk alan kooperatif olmuştur. 2000 yılında EDAK’ta İnsan Kaynakları Bölümü’nün kurulması ve etkinleştirilmesi çalışmalarını yürüterek çağdaş insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmiştir.

2000-2002 yılları arasında, Prof. Dr. İbrahim Kavrakoğlu’nun danışmanlığında eczacı kooperatiflerinin toplam kaliteye geçiş projesinde görev almıştır. Prof. Dr. Arman KIRIM’ın danışmanlığı ile Türkiye’de faaliyet gösteren diğer eczacı kooperatiflerinin 25 organizasyonunu kapsayan, iş süreçlerinin türdeşleşmesi, iyileştirilmesi ve tüm yapıların ERP sistemine geçirilmesi projesinde 2005-2006 yıllarında Türkiye Proje Lideri olarak görev almış ve inovasyon temelli iş modellerini oluşturmuştur.

2013 yılından itibaren yönetim danışmanlığı faaliyetlerine başlayan Alpay ONKARDEŞLER, enerji, gümrük müşavirliği, lojistik, endüstriyel otomasyon, bilişim, gıda gibi birçok sektörde danışmanlık projelerini yürütmüş, halen de sürdürmektedir.
Proje Yönetimi, Stratejik Planlama, Süreç Yönetimi, İnsan Kaynakları, Kurumsal Yönetim, Tedarik Zinciri Yönetimi, Yeniden Yapılanma, Kalite Yönetimi, İş Geliştirme gibi başlıklar kapsamında 20 yıl boyunca üst düzey yönetici ve yönetim danışmanı olarak sürdürdüğü çalışmalarında sürdürülebilir gelişmenin, rekabet edilebilirliğin ve kaliteli hizmet anlayışının en temel anahtarı olarak gördüğü “Sürekli İnovasyon” felsefesi ile hareket ederek kuruluşların pazar payı, karlılık, verimlilik, büyüme gibi alanlarında önemli gelişmeler sağlamıştır.

Alpay ONKARDEŞLER, Ege Yönetim Danışmanları Derneği kurucu üyesi ve Denetim Kurulu Üyesi’dir.

M.İsmail CARAN

YÖNDES Yönetim Danışmanı   [email protected]

 

1957 doğumlu Mehmet İsmail CARAN, Kara Harp Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. Yüksek lisans eğitimini 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlıkta Kalite Ana Bilim Dalı’nda (ABD) tamamlamıştır.

İsmail CARAN, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 15189, ISO 13485 sistemlerinde yaptığı danışmanlık projeleri gerçekleştirmesi dışında aynı sistemlerde baş denetçi olarak görev yapmaktadır.

10 yıla yakın süredir çeşitli sektörlerde gerçekleştirdiği denetimlerin yanı sıra, sadece sağlık sektöründe 44 adet çeşitli dal ve genel hastanelerde katma değer sağlayan sistem yönetimi denetimlerini gerçekleştiren CARAN, bu denetim çalışmalarına sağlık sektörü başta olmak üzere diğer sektörlerdeki özel/kamu kuruluşlarına özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği bazlı olarak devam etmektedir.

Özel ilgi alanı Risk Yönetimi başlığı altında “Risk yönetiminde FMEA Metodolojisi ve Uygulamaları” olan CARAN her alanda risk değerlendirmeleri konusunda eğitimler vermiştir. 2010 yılında başlayan DEÜ Sağlıkta Kalite Ana Bilim Dalı’nda Hasta ve Çalışan Güvenliği yüksek lisans programı öğrenimi sürecinde, Doç.Dr.Şeyda Seren İNTEPELER’in önderliğinde “Sağlıkta Risk Yönetimi” JCI sisteminin de benimsediği “HFMEA” Sağlıkta Risk Yönetimi metodolojisi içerikli ve bu metodun bir hastane örneğinde uygulandığı “Sağlık Hizmetlerinde Hata Türleri Etki Analizi ve Bir Uygulama Örneği” başlıklı bilimsel yazısı hazırlanmıştır. İlgili yazı Koç Üniversitesi “SANERC” isimli dergide, dergi editörler kurulu tarafından Türkiye de bu alanda uygulamalı olarak yazılmış ilk bilimsel yazı olması nedeni ile kapak yazısı olarak tespit edilmiş ve Nisan 2012 ayında yayınlanmıştır.

TC Çukurova Üniversitesi ile Türk Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği’nin düzenlediği Klinik Biyokimya Laboratuvarlarında Kalite Yolculuğu Ve Akreditasyona Hazırlık Kursu’nda “Laboratuvar uygulamalarında; J.C.I, S.A.S, Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği, ISO 15189:2012, değerlendirmesi, örnekler ile karşılaştırmalı değerlendirmeler” başlıklı konu ile eğitmen olarak görev almıştır. Sağlık Bakanlığı’nın görevde yükselme eğitimlerinde mevzuat alanında eğitimler vermiştir. Sağlık Bakanlığı Kuzey Hastaneler Birliği tarafından organize edilen Sağlıkta Kalite Standartlarında Sağlık Hukuku Gözüyle Bakış Çalıştayı’nda “Tesis Güvenliği ve Hukuksal Boyutu” konusu ile eğitimci olarak görev almıştır.

İsmail CARAN, İnşaat Mühendisleri Odası İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ve Afet Kurulu’nda asil üyedir. Sosyal toplum projelerinde deprem bilincinin artırılması etkinliklerinde yer alan CARAN, C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı’dır.